Lectionary Calendar
Thursday, July 18th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 8:24

New American Standard Bible
Matthew 8:24
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And behold, a violent storm developed on the sea, so that the boat was being covered by the waves; but {Jesus} Himself was asleep.
NA26 – καὶ ἰδοὺ (5628) σεισμὸς μέγας ἐγένετο (5633) ἐν τῇ θαλάσσῃ, ὥστε τὸ πλοῖον καλύπτεσθαι (5745) ὑπὸ τῶν κυμάτων· αὐτὸς δὲ ἐκάθευδεν. (5707)
WH – και ιδου (5640) σεισμος μεγας εγενετο (5633) εν τη θαλασση ωστε το πλοιον καλυπτεσθαι (5745) υπο των κυματων αυτος δε εκαθευδεν (5707)
PES – ܘܗܳܐ ܙܰܘܥܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܝܰܡܳܐ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܶܐܠܦ݂ܳܐ ܬ݁ܶܬ݂ܟ݁ܰܣܶܐ ܡܶܢ ܓ݁ܰܠ݈ܠܶܐ ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܰܡܺܝܟ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile