Lectionary Calendar
Tuesday, June 25th, 2024
the Week of Proper 7 / Ordinary 12
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 8:24

New American Standard Bible
Matthew 8:24
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And behold, a violent storm developed on the sea, so that the boat was being covered by the waves; but {Jesus} Himself was asleep.
NA26 – καὶ ἰδοὺ (5628) σεισμὸς μέγας ἐγένετο (5633) ἐν τῇ θαλάσσῃ, ὥστε τὸ πλοῖον καλύπτεσθαι (5745) ὑπὸ τῶν κυμάτων· αὐτὸς δὲ ἐκάθευδεν. (5707)
WH – και ιδου (5640) σεισμος μεγας εγενετο (5633) εν τη θαλασση ωστε το πλοιον καλυπτεσθαι (5745) υπο των κυματων αυτος δε εκαθευδεν (5707)
PES – ܘܗܳܐ ܙܰܘܥܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܝܰܡܳܐ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܶܐܠܦ݂ܳܐ ܬ݁ܶܬ݂ܟ݁ܰܣܶܐ ܡܶܢ ܓ݁ܰܠ݈ܠܶܐ ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܰܡܺܝܟ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile