Lectionary Calendar
Friday, May 24th, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 8:30

New American Standard Bible
Matthew 8:30
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now there was a herd of many pigs feeding at a distance from them.
NA26 – ἦν (5713) δὲ μακρὰν ἀπ αὐτῶν ἀγέλη χοίρων πολλῶν βοσκομένη. (5746)
WH – ην (5707) δε μακραν απ αυτων αγελη χοιρων πολλων βοσκομενη (5746)
PES – ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܠܗܰܠ ܡܶܢܗܽܘܢ ܒ݁ܰܩܪܳܐ ܕ݁ܰܚܙܺܝܪܶܐ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܕ݁ܪܳܥܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile