Lectionary Calendar
Friday, May 24th, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 8:33

New American Standard Bible
Matthew 8:33
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And the herdsmen ran away, and went to the city and reported everything, including what had happened to the demon-possessed men.
NA26 – οἱ δὲ βόσκοντες (5723) ἔφυγον, (5627) καὶ ἀπελθόντες (5631) εἰς τὴν πόλιν ἀπήγγειλαν (5656) πάντα καὶ τὰ τῶν δαιμονιζομένων. (5740)
WH – οι δε βοσκοντες (5723) εφυγον (5627) και απελθοντες (5631) εις την πολιν απηγγειλαν (5656) παντα και τα των δαιμονιζομενων (5740)
PES – ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܪܳܥܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܥܪܰܩܘ ܘܶܐܙܰܠܘ ܠܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܘܚܰܘܺܝܘ ܟ݁ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܗܘܳܐ ܘܰܕ݂ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܰܝܘܳܢܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile