Lectionary Calendar
Saturday, July 20th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 9:17

New American Standard Bible
Matthew 9:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "Nor do {people} put new wine into old wineskins; otherwise the wineskins burst, and the wine pours out and the wineskins are ruined; but they put new wine into fresh wineskins, and both are preserved."
NA26 – οὐδὲ βάλλουσιν (5719) οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς παλαιούς· εἰ δὲ μή γε, ῥήγνυνται (5743) οἱ ἀσκοί, καὶ οἶνος ἐκχεῖται (5743) καὶ οἱ ἀσκοὶ ἀπόλλυνται· (5743) ἀλλὰ βάλλουσιν (5719) οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς καινούς, καὶ ἀμφότεροι συντηροῦνται. (5743)
WH – ουδε βαλλουσιν (5719) οινον νεον εις ασκους παλαιους ει δε [ μηγε | μη γε ] ρηγνυνται (5743) οι ασκοι και ο οινος εκχειται (5743) και οι ασκοι απολλυνται (5743) αλλα βαλλουσιν (5719) οινον νεον εις ασκους καινους και αμφοτεροι συντηρουνται (5743)
PES – ܘܠܳܐ ܪܳܡܶܝܢ ܚܰܡܪܳܐ ܚܰܕ݂݈ܬ݂ܳܐ ܒ݁ܙܶܩܶܐ ܒ݁ܠܳܝܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܡܶܨܛܰܪܝܳܢ ܙܶܩܶܐ ܘܚܰܡܪܳܐ ܡܶܬ݂ܶܐܫܶܕ݂ ܘܙܶܩܶܐ ܐܳܒ݂ܕ݁ܳܢ ܐܶܠܳܐ ܪܳܡܶܝܢ ܚܰܡܪܳܐ ܚܰܕ݂݈ܬ݂ܳܐ ܒ݁ܙܶܩܶܐ ܚܰܕ݂݈ܬ݁ܳܬ݂ܳܐ ܘܰܬ݂ܪܰܝܗܽܘܢ ܡܶܬ݂ܢܰܛܪܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile