Recommended!
If you haven't seen it already, I would recommend "The Chosen"! The first episode of Season 2 can be viewed by clicking here!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Philippians 3:2-11

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Philippians 3:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Beware of the dogs, beware of the evil workers, beware of the false circumcision;
NA26 – Βλέπετε (5720) τοὺς κύνας, βλέπετε (5720) τοὺς κακοὺς ἐργάτας, βλέπετε (5720) τὴν κατατομήν.
WH – βλεπετε (5720) τους κυνας βλεπετε (5720) τους κακους εργατας βλεπετε (5720) την κατατομην
PES – ܐܶܙܕ݁ܰܗ݈ܪܘ ܡܶܢ ܟ݁ܰܠܒ݁ܶܐ ܐܶܙܕ݁ܰܗ݈ܪܘ ܡܶܢ ܦ݁ܳܥܠܶܐ ܒ݁ܺܝܫܶܐ ܐܶܙܕ݁ܰܗ݈ܪܘ ܡܶܢ ܦ݁ܣܳܩ ܒ݁ܶܣܪܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Philippians 3:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – for we are the {true} circumcision, who worship in the Spirit of God and glory in Christ Jesus and put no confidence in the flesh,
NA26 – ἡμεῖς γάρ ἐσμεν (5748) περιτομή, οἱ πνεύματι θεοῦ λατρεύοντες (5723) καὶ καυχώμενοι (5740) ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ καὶ οὐκ ἐν σαρκὶ πεποιθότες, (5756)
WH – ημεις γαρ εσμεν (5719) η περιτομη οι πνευματι θεου λατρευοντες (5723) και καυχωμενοι (5740) εν χριστω ιησου και ουκ εν σαρκι πεποιθοτες (5756)
PES – ܓ݁ܙܽܘܪܬ݁ܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܚܢܰܢ ܐܺܝܬ݂ܰܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܦ݂ܳܠܚܺܝܢܰܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒ݁ܪܽܘܚܳܐ ܘܡܶܫܬ݁ܰܒ݂ܗܪܺܝܢܰܢ ܒ݁ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܠܳܐ ܬ݁ܟ݂ܺܝܠܺܝܢܰܢ ܥܰܠ ܒ݁ܶܣܪܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Philippians 3:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – although I myself might have confidence even in the flesh. If anyone else has a mind to put confidence in the flesh, I far more:
NA26 – καίπερ ἐγὼ ἔχων (5723) πεποίθησιν καὶ ἐν σαρκί. εἴ τις δοκεῖ (5719) ἄλλος πεποιθέναι (5755) ἐν σαρκί, ἐγὼ μᾶλλον·
WH – καιπερ εγω εχων (5723) πεποιθησιν και εν σαρκι ει τις δοκει (5719) αλλος πεποιθεναι (5755) εν σαρκι εγω μαλλον
PES – ܟ݁ܰܕ݂ ܠܺܝ ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܺܝ ܬ݁ܽܘܟ݂ܠܳܢܳܐ ܐܳܦ݂ ܥܰܠ ܒ݁ܶܣܪܳܐ ܐܶܢ ܓ݁ܶܝܪ ܐ݈ܢܳܫ ܣܳܒ݂ܰܪ ܕ݁ܬ݂ܽܘܟ݂ܠܳܢܶܗ ܒ݁ܒ݂ܶܣܪܳܐ ܗ݈ܘ ܝܰܬ݁ܺܝܪ ܡܶܢܶܗ ܐܶܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Philippians 3:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – circumcised the eighth day, of the nation of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrews; as to the Law, a Pharisee;
NA26 – περιτομῇ ὀκταήμερος, ἐκ γένους Ἰσραήλ, φυλῆς Βενιαμίν, Ἑβραῖος ἐξ Ἑβραίων, κατὰ νόμον Φαρισαῖος,
WH – περιτομη οκταημερος εκ γενους ισραηλ φυλης [ βενιαμειν | βενιαμιν ] εβραιος εξ εβραιων κατα νομον φαρισαιος
PES – ܓ݁ܙܺܝܪܳܐ ܒ݁ܰܪ ܬ݁ܡܳܢܝܳܐ ܝܰܘܡܺܝܢ ܡܶܢ ܛܽܘܗܡܳܐ ܕ݁ܺܐܝܣܪܳܝܶܠ ܡܶܢ ܫܰܒ݂ܛܳܐ ܕ݁ܒ݂ܶܢܝܳܡܺܝܢ ܥܶܒ݂ܪܳܝܳܐ ܒ݁ܰܪ ܥܶܒ݂ܪܳܝܶܐ ܒ݁ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܦ݁ܪܺܝܫܳܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Philippians 3:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – as to zeal, a persecutor of the church; as to the righteousness which is in the Law, found blameless.
NA26 – κατὰ ζῆλος διώκων (5723) τὴν ἐκκλησίαν, κατὰ δικαιοσύνην τὴν ἐν νόμῳ γενόμενος (5637) ἄμεμπτος.
WH – κατα ζηλος διωκων (5723) την εκκλησιαν κατα δικαιοσυνην την εν νομω γενομενος (5637) αμεμπτος
PES – ܒ݁ܰܛܢܳܢܳܐ ܪܳܕ݂ܽܘܦ݂ܳܐ ܕ݁ܥܺܕ݈݁ܬ݁ܳܐ ܘܰܒ݂ܙܰܕ݁ܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܪܶܫܝܳܢ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ ܀
Lexical Parser:  
Philippians 3:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But whatever things were gain to me, those things I have counted as loss for the sake of Christ.
NA26 – ἀλλὰ ἅτινα ἦν (5713) μοι κέρδη, ταῦτα ἥγημαι (5766) διὰ τὸν Χριστὸν ζημίαν.
WH – [ αλλα | [αλλα] ] ατινα ην (5707) μοι κερδη ταυτα ηγημαι (5766) δια τον χριστον ζημιαν
PES – ܐܶܠܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܝܽܘܬ݂ܪܳܢܳܐ ܗܘܰܝ ܠܺܝ ܚܽܘܣܪܳܢܳܐ ܚܶܫܒ݁ܶܬ݂ ܐܶܢܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܡܫܺܝܚܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Philippians 3:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – More than that, I count all things to be loss in view of the surpassing value of knowing Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and count them but rubbish so that I may gain Christ,
NA26 – ἀλλὰ μενοῦνγε καὶ ἡγοῦμαι (5736) πάντα ζημίαν εἶναι (5750) διὰ τὸ ὑπερέχον (5723) τῆς γνώσεως Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ κυρίου μου, δι ὃν τὰ πάντα ἐζημιώθην, (5681) καὶ ἡγοῦμαι (5736) σκύβαλα ἵνα Χριστὸν κερδήσω (5661)
WH – αλλα μενουνγε και ηγουμαι (5736) παντα ζημιαν ειναι (5721) δια το υπερεχον (5723) της γνωσεως χριστου ιησου του κυριου μου δι ον τα παντα εζημιωθην (5681) και ηγουμαι (5736) σκυβαλα ινα χριστον κερδησω (5661)
PES – ܐܳܦ݂ ܚܳܫܶܒ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܠܗܶܝܢ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܚܽܘܣܪܳܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܪܰܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܺܝܕ݂ܰܥܬ݂ܶܗ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܳܪܝ ܗܰܘ ܕ݁ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܶܗ ܟ݁ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ ܚܶܣܪܶܬ݂ ܘܰܐܝܟ݂ ܙܶܒ݂ܠܳܐ ܚܶܫܒ݁ܶܬ݂ ܕ݁ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܺܬ݂ܰܪ ܀
Lexical Parser:  
Philippians 3:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and may be found in Him, not having a righteousness of my own derived from {the} Law, but that which is through faith in Christ, the righteousness which {comes} from God on the basis of faith,
NA26 – καὶ εὑρεθῶ (5686) ἐν αὐτῷ, μὴ ἔχων (5723) ἐμὴν δικαιοσύνην τὴν ἐκ νόμου ἀλλὰ τὴν διὰ πίστεως Χριστοῦ, τὴν ἐκ θεοῦ δικαιοσύνην ἐπὶ τῇ πίστει,
WH – και ευρεθω (5686) εν αυτω μη εχων (5723) εμην δικαιοσυνην την εκ νομου αλλα την δια πιστεως χριστου την εκ θεου δικαιοσυνην επι τη πιστει
PES – ܘܶܐܫܬ݁ܟ݂ܰܚ ܒ݁ܶܗ ܟ݁ܰܕ݂ ܠܰܝܬ݁ ܠܺܝ ܙܰܕ݁ܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܢܰܦ݂ܫܝ ܗܳܝ ܕ݁ܡܶܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܐܶܠܳܐ ܗܳܝ ܕ݁ܡܶܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܶܝܗ ܙܰܕ݁ܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Philippians 3:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – that I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His sufferings, being conformed to His death;
NA26 – τοῦ γνῶναι (5629) αὐτὸν καὶ τὴν δύναμιν τῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ καὶ τὴν κοινωνίαν τῶν παθημάτων αὐτοῦ, συμμορφιζόμενος (5746) τῷ θανάτῳ αὐτοῦ,
WH – του γνωναι (5629) αυτον και την δυναμιν της αναστασεως αυτου και [ κοινωνιαν | [την] κοινωνιαν [των] ] παθηματων αυτου συμμορφιζομενος (5746) τω θανατω αυτου
PES – ܕ݁ܒ݂ܳܗ ܐܶܫܬ݁ܰܘܕ݁ܰܥ ܠܝܶܫܽܘܥ ܘܰܠܚܰܝܠܳܐ ܕ݁ܰܩܝܳܡܬ݁ܶܗ ܘܶܐܫܬ݁ܰܘܬ݁ܰܦ݂ ܒ݁ܚܰܫܰܘܗ݈ܝ ܘܶܐܬ݁ܕ݁ܰܡܶܐ ܒ݁ܡܰܘܬ݁ܶܗ ܀
Lexical Parser:  
Philippians 3:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – in order that I may attain to the resurrection from the dead.
NA26 – εἴ πως καταντήσω (5661) εἰς τὴν ἐξανάστασιν τὴν ἐκ νεκρῶν.
WH – ει πως καταντησω (5661) εις την εξαναστασιν την εκ νεκρων
PES – ܕ݁ܰܠܡܳܐ ܐܶܫܟ݁ܰܚ ܐܶܡܰܛܶܐ ܠܰܩܝܳܡܬ݁ܳܐ ܕ݁ܡܶܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܡܺܝܬ݂ܶܐ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain