Lectionary Calendar
Tuesday, June 18th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Philippians 2:6

New American Standard Bible
Philippians 2:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – who, as He {already} existed in the form of God, did not consider equality with God something to be grasped,
NA26 – ὃς ἐν μορφῇ θεοῦ ὑπάρχων (5723) οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο (5662) τὸ εἶναι (5750) ἴσα θεῷ,
WH – ος εν μορφη θεου υπαρχων (5723) ουχ αρπαγμον ηγησατο (5662) το ειναι (5721) ισα θεω
PES – ܗܰܘ ܕ݁ܟ݂ܰܕ݂ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܒ݁ܰܕ݂ܡܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܚܛܽܘܦ݂ܝܳܐ ܚܰܫܒ݁ܳܗ ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܦ݁ܶܚܡܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile