Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Philippians 3:12

New American Standard Version
Philippians 3:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Not that I have already obtained {it} or have already become perfect, but I press on so that I may lay hold of that for which also I was laid hold of by Christ Jesus.
NA26 – Οὐχ ὅτι ἤδη ἔλαβον (5627) ἤδη τετελείωμαι, (5769) διώκω (5719) δὲ εἰ καὶ καταλάβω, (5632) ἐφ καὶ κατελήμφθην (5681) ὑπὸ Χριστοῦ Ἰησοῦ.
WH – ουχ οτι ηδη ελαβον (5627) η ηδη τετελειωμαι (5769) διωκω (5719) δε ει και καταλαβω (5632) εφ ω και κατελημφθην (5681) υπο χριστου [ιησου]
PES – ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܡܶܢ ܟ݁ܰܕ݁ܽܘ ܢܶܣܒ݁ܶܬ݂ ܐܰܘ ܡܶܢ ܟ݁ܰܕ݁ܽܘ ܐܶܬ݂ܓ݁ܰܡܪܶܬ݂ ܐܶܠܳܐ ܪܳܗܶܛ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܰܠܡܳܐ ܐܰܕ݂ܪܶܟ݂ ܠܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܶܗ ܐܰܕ݂ܪܟ݂ܰܢܝ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܀
Lexical Parser: