Lectionary Calendar
Sunday, June 23rd, 2024
the Week of Proper 7 / Ordinary 12
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 11:1

New American Standard Bible
Revelation 11:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then there was given to me a measuring rod like a staff; and someone said, "Get up and measure the temple of God and the altar, and those who worship in it.
NA26 – Καὶ ἐδόθη (5681) μοι κάλαμος ὅμοιος ῥάβδῳ, λέγων, (5723) Ἔγειρε (5720) καὶ μέτρησον (5657) τὸν ναὸν τοῦ θεοῦ καὶ τὸ θυσιαστήριον καὶ τοὺς προσκυνοῦντας (5723) ἐν αὐτῷ.
WH – και εδοθη (5681) μοι καλαμος ομοιος ραβδω λεγων (5723) εγειρε (5720) και μετρησον (5657) τον ναον του θεου και το θυσιαστηριον και τους προσκυνουντας (5723) εν αυτω
PES – ܘܶܐܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܠܺܝ ܩܰܢܝܳܐ ܕ݁ܡܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܫܰܒ݂ܛܳܐ ܘܩܳܐܶܡ ܗ݈ܘܳܐ ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܘܳܐܡܰܪ ܩܽܘܡ ܘܰܡܫܽܘܚ ܠܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܘܰܠܡܰܕ݂ܒ݁ܚܳܐ ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܣܳܓ݂ܕ݁ܺܝܢ ܒ݁ܶܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile