Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 11:9

New American Standard Version
Revelation 11:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Those from the peoples and tribes and tongues and nations {will} look at their dead bodies for three and a half days, and will not permit their dead bodies to be laid in a tomb.
NA26 – καὶ βλέπουσιν (5719) ἐκ τῶν λαῶν καὶ φυλῶν καὶ γλωσσῶν καὶ ἐθνῶν τὸ πτῶμα αὐτῶν ἡμέρας τρεῖς καὶ ἥμισυ, καὶ τὰ πτώματα αὐτῶν οὐκ ἀφίουσιν (5719) τεθῆναι (5683) εἰς μνῆμα.
WH – και βλεπουσιν (5719) εκ των λαων και φυλων και γλωσσων και εθνων το πτωμα αυτων ημερας τρεις και ημισυ και τα πτωματα αυτων ουκ αφιουσιν (5719) τεθηναι (5683) εις μνημα
PES – ܘܚܳܙܶܝܢ ܡܶܢ ܐܶܡܘܳܬ݂ܳܐ ܘܫܰܪܒ݁ܳܬ݂ܳܐ ܘܠܶܫܳܢܶܐ ܘܥܰܡ݈ܡܶܐ ܠܰܫܠܰܕ݁ܰܝܗܽܘܢ ܬ݁ܠܳܬ݂ܳܐ ܝܰܘܡܺܝܢ ܘܦ݂ܶܠܓ݁ܶܗ ܘܠܰܫܠܰܕ݁ܰܝܗܽܘܢ ܠܳܐ ܢܶܫܒ݁ܩܽܘܢ ܠܡܶܬ݁ܬ݁ܣܳܡܽܘ ܒ݁ܩܰܒ݂ܪܶܐ ܀
Lexical Parser: