Lectionary Calendar
Friday, March 1st, 2024
the Second Week of Lent
There are 30 days til Easter!
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 14:10

New American Standard Bible
Revelation 14:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – he also will drink of the wine of the wrath of God, which is mixed in full strength in the cup of His anger; and he will be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb.
NA26 – καὶ αὐτὸς πίεται (5695) ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τοῦ θεοῦ τοῦ κεκερασμένου (5772) ἀκράτου ἐν τῷ ποτηρίῳ τῆς ὀργῆς αὐτοῦ, καὶ βασανισθήσεται (5701) ἐν πυρὶ καὶ θείῳ ἐνώπιον ἀγγέλων ἁγίων καὶ ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου.
WH – και αυτος πιεται (5695) εκ του οινου του θυμου του θεου του κεκερασμενου (5772) ακρατου εν τω ποτηριω της οργης αυτου και βασανισθησεται (5701) εν πυρι και θειω ενωπιον αγγελων αγιων και ενωπιον του αρνιου
PES – ܐܳܦ݂ ܗܽܘ ܢܶܫܬ݁ܶܐ ܡܶܢ ܚܰܡܪܳܐ ܕ݁ܚܶܡܬ݂ܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܕ݁ܰܡܙܺܝܓ݂ ܕ݁ܠܳܐ ܚܶܠܛܳܐ ܒ݁ܟ݂ܳܣܳܐ ܕ݁ܪܽܘܓ݂ܙܶܗ ܘܢܶܫܬ݁ܰܢܰܩ ܒ݁ܢܽܘܪܳܐ ܘܟ݂ܶܒ݂ܪܺܝܬ݂ܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܰܠܰܐܟ݂ܶܐ ܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ ܘܰܩܕ݂ܳܡ ܐܶܡܪܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile