Lectionary Calendar
Saturday, May 18th, 2024
Eve of Pentacost
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 15:1,3

New American Standard Bible
Revelation 15:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then I saw another sign in heaven, great and marvelous, seven angels who had seven plagues, {which are} the last, because in them the wrath of God is finished.
NA26 – Καὶ εἶδον (5627) ἄλλο σημεῖον ἐν τῷ οὐρανῷ μέγα καὶ θαυμαστόν, ἀγγέλους ἑπτὰ ἔχοντας (5723) πληγὰς ἑπτὰ τὰς ἐσχάτας, ὅτι ἐν αὐταῖς ἐτελέσθη (5681) θυμὸς τοῦ θεοῦ.
WH – και ειδον (5627) αλλο σημειον εν τω ουρανω μεγα και θαυμαστον αγγελους επτα εχοντας (5723) πληγας επτα τας εσχατας οτι εν αυταις ετελεσθη (5681) ο θυμος του θεου
PES – ܘܰܚܙܺܝܬ݂ ܐ݈ܚܪܺܬ݂ܳܐ ܐܳܬ݂ܳܐ ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܪܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܘܰܬ݂ܡܺܝܗܬ݁ܳܐ ܡܰܠܰܐܟ݂ܶܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܡܰܚܘܳܬ݂ܳܐ ܫܒ݂ܰܥ ܐ݈ܚܪܳܝܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܗܶܝܢ ܐܶܫܬ݁ܰܡܠܝܰܬ݂ ܚܶܡܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Revelation 15:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And they *sang the song of Moses, the bond-servant of God, and the song of the Lamb, saying, ""Great and marvelous are Your works, O Lord God, the Almighty; Righteous and true are Your ways, King of the nations!
NA26 – καὶ ᾄδουσιν (5719) τὴν ᾠδὴν Μωϋσέως τοῦ δούλου τοῦ θεοῦ καὶ τὴν ᾠδὴν τοῦ ἀρνίου λέγοντες, (5723) Μεγάλα καὶ θαυμαστὰ τὰ ἔργα σου, κύριε θεὸς παντοκράτωρ· δίκαιαι καὶ ἀληθιναὶ αἱ ὁδοί σου, βασιλεὺς τῶν ἐθνῶν.
WH – και αδουσιν (5719) την ωδην μωυσεως του δουλου του θεου και την ωδην του αρνιου λεγοντες (5723) μεγαλα και θαυμαστα τα εργα σου κυριε ο θεος ο παντοκρατωρ δικαιαι και αληθιναι αι οδοι σου ο βασιλευς [ των αιωνων | των εθνων ]
PES – ܘܰܡܫܰܒ݁ܚܺܝܢ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ ܕ݁ܡܽܘܫܶܐ ܥܰܒ݂ܕ݁ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܘܬ݂ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ ܕ݁ܶܐܡܪܳܐ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܪܰܘܪܒ݂ܺܝܢ ܘܬ݂ܰܡܺܝܗܺܝܢ ܥܒ݂ܳܕ݂ܰܝܟ݁ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܚܺܝܕ݂ ܟ݁ܽܠ ܟ݁ܺܐܢܺܝܢ ܘܫܰܪܺܝܪܺܝܢ ܥܒ݂ܳܕ݂ܰܝܟ݁ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܕ݁ܥܳܠܡܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile