Lectionary Calendar
Saturday, June 22nd, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 15:7

New American Standard Bible
Revelation 15:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And one of the four living creatures gave the seven angels seven golden bowls full of the wrath of God, who lives forever and ever.
NA26 – καὶ ἓν ἐκ τῶν τεσσάρων ζῴων ἔδωκεν (5656) τοῖς ἑπτὰ ἀγγέλοις ἑπτὰ φιάλας χρυσᾶς γεμούσας (5723) τοῦ θυμοῦ τοῦ θεοῦ τοῦ ζῶντος (5723) εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
WH – και εν εκ των τεσσαρων ζωων εδωκεν (5656) τοις επτα αγγελοις επτα φιαλας χρυσας γεμουσας (5723) του θυμου του θεου του ζωντος (5723) εις τους αιωνας των αιωνων
PES – ܘܰܚܕ݂ܳܐ ܡܶܢ ܐܰܪܒ݁ܰܥ ܚܰܝܘܳܬ݂ܳܐ ܝܶܗܒ݁ܰܬ݂ ܠܫܰܒ݂ܥܳܐ ܡܰܠܰܐܟ݂ܺܝܢ ܫܒ݂ܰܥ ܙܳܒ݂ܽܘܪܺܝܢ ܕ݁ܡܰܠܝܳܢ ܚܶܡܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܚܰܝܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile