Lectionary Calendar
Sunday, June 16th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 16:1

New American Standard Bible
Revelation 16:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then I heard a loud voice from the temple, saying to the seven angels, "Go and pour out on the earth the seven bowls of the wrath of God."
NA26 – Καὶ ἤκουσα (5656) μεγάλης φωνῆς ἐκ τοῦ ναοῦ λεγούσης (5723) τοῖς ἑπτὰ ἀγγέλοις, Ὑπάγετε (5720) καὶ ἐκχέετε (5720) τὰς ἑπτὰ φιάλας τοῦ θυμοῦ τοῦ θεοῦ εἰς τὴν γῆν.
WH – και ηκουσα (5656) μεγαλης φωνης εκ του ναου λεγουσης (5723) τοις επτα αγγελοις υπαγετε (5720) και εκχεετε (5720) τας επτα φιαλας του θυμου του θεου εις την γην
PES – ܘܫܶܡܥܶܬ݂ ܩܳܠܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܡܶܢ ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܕ݁ܳܐܡܰܪ ܠܫܰܒ݂ܥܳܐ ܡܰܠܰܐܟ݂ܺܝܢ ܙܶܠܘ ܘܰܐܫܽܘܕ݂ܘ ܫܒ݂ܰܥ ܙܳܒ݂ܽܘܪܺܝܢ ܕ݁ܚܶܡܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile