Lectionary Calendar
Sunday, July 14th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 16:17

New American Standard Bible
Revelation 16:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then the seventh {angel} poured out his bowl upon the air, and a loud voice came out of the temple from the throne, saying, "It is done."
NA26 – Καὶ ἕβδομος ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ἀέρα· καὶ ἐξῆλθεν φωνὴ μεγάλη ἐκ τοῦ ναοῦ ἀπὸ τοῦ θρόνου λέγουσα, (5723) Γέγονεν. (5754)
WH – και ο εβδομος εξεχεεν (5656) την φιαλην αυτου επι τον αερα και εξηλθεν (5627) φωνη μεγαλη εκ του ναου απο του θρονου λεγουσα (5723) γεγονεν (5754)
PES – ܘܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܕ݁ܫܰܒ݂ܥܳܐ ܐܶܫܰܕ݂ ܙܳܒ݂ܽܘܪܶܗ ܒ݁ܳܐܐܰܪ ܘܰܢܦ݂ܰܩ ܩܳܠܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܡܶܢ ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܟ݁ܽܘܪܣܝܳܐ ܕ݁ܳܐܡܰܪ ܗܘܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile