Lectionary Calendar
Tuesday, May 28th, 2024
the Week of Proper 3 / Ordinary 8
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 18:3,19

New American Standard Bible
Revelation 18:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "For all the nations have fallen because of the wine of the passion of her sexual immorality, and the kings of the earth have committed {acts of} sexual immorality with her, and the merchants of the earth have become rich from the excessive wealth of her luxury."
NA26 – ὅτι ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς πορνείας αὐτῆς πέπωκαν πάντα τὰ ἔθνη, καὶ οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς μετ αὐτῆς ἐπόρνευσαν, (5656) καὶ οἱ ἔμποροι τῆς γῆς ἐκ τῆς δυνάμεως τοῦ στρήνους αὐτῆς ἐπλούτησαν. (5656)
WH – οτι εκ [ [του οινου] | του οινου ] του θυμου της πορνειας αυτης [ πεπτωκαν (5758) | πεπωκαν (5758) ] παντα τα εθνη και οι βασιλεις της γης μετ αυτης επορνευσαν (5656) και οι εμποροι της γης εκ της δυναμεως του στρηνους αυτης επλουτησαν (5656)
PES – ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܡܶܢ ܚܰܡܪܳܐ ܕ݁ܙܳܢܝܽܘܬ݂ܳܗ ܡܶܙܓ݁ܰܬ݂ ܠܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ݈ܡܶܐ ܘܡܰܠܟ݁ܶܝܗ ܕ݁ܰܐܪܥܳܐ ܥܰܡܳܗ ܙܰܢܺܝܘ ܘܬ݂ܰܓ݁ܳܪܶܐ ܕ݁ܰܐܪܥܳܐ ܡܶܢ ܚܰܝܠܳܐ ܕ݁ܰܫܢܳܝܳܗ ܥܬ݂ܰܪܘ ܀
Lexical Parser:  
Revelation 18:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "And they threw dust on their heads and were crying out, weeping and mourning, saying, 'Woe, woe, the great city, in which all who had ships at sea became rich from her prosperity, for in one hour she has been laid waste!'
NA26 – καὶ ἔβαλον (5627) χοῦν ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν καὶ ἔκραζον (5707) κλαίοντες (5723) καὶ πενθοῦντες, (5723) λέγοντες, (5723) Οὐαὶ οὐαί, πόλις μεγάλη, ἐν ἐπλούτησαν (5656) πάντες οἱ ἔχοντες (5723) τὰ πλοῖα ἐν τῇ θαλάσσῃ ἐκ τῆς τιμιότητος αὐτῆς, ὅτι μιᾷ ὥρᾳ ἠρημώθη. (5681)
WH – και εβαλον (5627) χουν επι τας κεφαλας αυτων και [ εκραξαν (5656) | εκραζον (5707) ] κλαιοντες (5723) και πενθουντες (5723) λεγοντες (5723) ουαι ουαι η πολις η μεγαλη εν η επλουτησαν (5656) παντες οι εχοντες (5723) τα πλοια εν τη θαλασση εκ της τιμιοτητος αυτης οτι μια ωρα ηρημωθη (5681)
PES – ܘܰܐܪܡܺܝܘ ܥܰܦ݂ܪܳܐ ܥܰܠ ܪܺܝܫܰܝܗܽܘܢ ܘܰܩܥܰܘ ܟ݁ܰܕ݂ ܒ݁ܳܟ݂ܶܝܢ ܘܰܐܒ݂ܺܝܠܺܝܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܘܳܝ ܘܳܝ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܪܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܐܰܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܒ݂ܳܗ ܥܬ݂ܰܪܘ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܐܶܠܦ݂ܳܐ ܒ݁ܝܰܡܳܐ ܡܶܢ ܐܺܝܩܳܪܳܗ ܕ݁ܒ݂ܰܚܕ݂ܳܐ ܫܳܥܳܐ ܚܶܪܒ݁ܰܬ݂ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile