Lectionary Calendar
Sunday, May 19th, 2024
Pentacost
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 19:14

New American Standard Bible
Revelation 19:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And the armies which are in heaven, clothed in fine linen, white {and} clean, were following Him on white horses.
NA26 – καὶ τὰ στρατεύματα τὰ ἐν τῷ οὐρανῷ ἠκολούθει (5707) αὐτῷ ἐφ ἵπποις λευκοῖς, ἐνδεδυμένοι (5765) βύσσινον λευκὸν καθαρόν.
WH – και τα στρατευματα [ τα | [τα] ] εν τω ουρανω ηκολουθει (5707) αυτω εφ ιπποις λευκοις ενδεδυμενοι (5765) βυσσινον λευκον καθαρον
PES – ܘܚܰܝܠܰܘܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܢܰܩܺܝܦ݂ܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܶܗ ܥܰܠ ܪܰܟ݂ܫܳܐ ܚܶܘܳܪܶܐ ܘܰܠܒ݂ܺܝܫܺܝܢ ܒ݁ܽܘܨܳܐ ܚܶܘܳܪܳܐ ܘܕ݂ܰܟ݂ܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile