Lectionary Calendar
Wednesday, May 29th, 2024
the Week of Proper 3 / Ordinary 8
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 20:13

New American Standard Bible
Revelation 20:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And the sea gave up the dead who were in it, and Death and Hades gave up the dead who were in them; and they were judged, each one {of them} according to their deeds.
NA26 – καὶ ἔδωκεν (5656) θάλασσα τοὺς νεκροὺς τοὺς ἐν αὐτῇ, καὶ θάνατος καὶ ᾅδης ἔδωκαν (5656) τοὺς νεκροὺς τοὺς ἐν αὐτοῖς, καὶ ἐκρίθησαν (5681) ἕκαστος κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν.
WH – και εδωκεν (5656) η θαλασσα τους νεκρους τους εν αυτη και ο θανατος και ο αδης εδωκαν (5656) τους νεκρους τους εν αυτοις και εκριθησαν (5681) εκαστος κατα τα εργα αυτων
PES – ܘܝܰܗ݈ܒ݂ ܝܰܡܳܐ ܡܺܝܬ݂ܶܐ ܕ݁ܒ݂ܶܗ ܘܡܰܘܬ݁ܳܐ ܘܰܫܝܽܘܠ ܝܰܗ݈ܒ݂ܘ ܡܺܝܬ݂ܶܐ ܕ݁ܨܶܐܝܕ݂ܰܝܗܽܘܢ ܘܶܐܬ݁ܕ݂ܺܝܢ ܚܰܕ݂ ܚܰܕ݂ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܥܒ݂ܳܕ݂ܰܝܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile