Lectionary Calendar
Saturday, June 15th, 2024
the Week of Proper 5 / Ordinary 10
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 20:6

New American Standard Bible
Revelation 20:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Blessed and holy is the one who has a part in the first resurrection; over these the second death has no power, but they will be priests of God and of Christ, and will reign with Him for a thousand years.
NA26 – μακάριος καὶ ἅγιος ἔχων (5723) μέρος ἐν τῇ ἀναστάσει τῇ πρώτῃ· ἐπὶ τούτων δεύτερος θάνατος οὐκ ἔχει (5719) ἐξουσίαν, ἀλλ ἔσονται (5704) ἱερεῖς τοῦ θεοῦ καὶ τοῦ Χριστοῦ, καὶ βασιλεύσουσιν (5692) μετ αὐτοῦ τὰ χίλια ἔτη.
WH – μακαριος και αγιος ο εχων (5723) μερος εν τη αναστασει τη πρωτη επι τουτων ο δευτερος θανατος ουκ εχει (5719) εξουσιαν αλλ εσονται (5695) ιερεις του θεου και του χριστου και βασιλευσουσιν (5692) μετ αυτου [τα] χιλια ετη
PES – ܛܽܘܒ݂ܳܢܳܐ ܗ݈ܘ ܘܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ ܡܰܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܡܢܳܬ݂ܳܐ ܒ݁ܰܩܝܳܡܬ݁ܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܬ݁ܳܐ ܘܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܠܰܝܬ݁ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܠܡܰܘܬ݁ܳܐ ܬ݁ܶܢܝܳܢܳܐ ܐܶܠܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܟ݁ܳܗܢܶܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܘܕ݂ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܘܢܰܡܠܟ݂ܽܘܢ ܥܰܡܶܗ ܐܳܠܶܦ݂ ܫܢܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile