Lectionary Calendar
Sunday, May 26th, 2024
Trinity Sunday
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 22:1,8

New American Standard Bible
Revelation 22:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And he showed me a river of the water of life, clear as crystal, coming from the throne of God and of the Lamb,
NA26 – Καὶ ἔδειξέν μοι ποταμὸν ὕδατος ζωῆς λαμπρὸν ὡς κρύσταλλον, ἐκπορευόμενον (5740) ἐκ τοῦ θρόνου τοῦ θεοῦ καὶ τοῦ ἀρνίου.
WH – και εδειξεν (5656) μοι ποταμον υδατος ζωης λαμπρον ως κρυσταλλον εκπορευομενον (5740) εκ του θρονου του θεου και του αρνιου
PES – ܘܚܰܘܝܰܢܝ ܢܰܗܪܳܐ ܕ݁ܡܰܝܳܐ ܚܰܝܶܐ ܕ݁ܰܟ݂ܝܳܐ ܐܳܦ݂ ܢܰܗܺܝܪܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܓ݁ܠܺܝܕ݂ܳܐ ܘܢܳܦ݂ܶܩ ܡܶܢ ܟ݁ܽܘܪܣܝܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܘܕ݂ܶܐܡܪܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Revelation 22:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – I, John, am the one who heard and saw these things. And when I heard and saw {them,} I fell down to worship at the feet of the angel who showed me these things.
NA26 – Κἀγὼ Ἰωάννης ἀκούων (5723) καὶ βλέπων (5723) ταῦτα. καὶ ὅτε ἤκουσα (5656) καὶ ἔβλεψα, (5656) ἔπεσα (5627) προσκυνῆσαι (5658) ἔμπροσθεν τῶν ποδῶν τοῦ ἀγγέλου τοῦ δεικνύοντός (5723) μοι ταῦτα.
WH – καγω ιωαννης ο ακουων (5723) και βλεπων (5723) ταυτα και οτε ηκουσα (5656) και εβλεψα (5656) επεσα (5627) προσκυνησαι (5658) εμπροσθεν των ποδων του αγγελου του δεικνυοντος (5723) μοι ταυτα
PES – ܐܶܢܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕ݁ܰܚܙܳܐ ܘܰܫܡܰܥ ܗܳܠܶܝܢ ܘܟ݂ܰܕ݂ ܚܙܺܝܬ݂ ܘܫܶܡܥܶܬ݂ ܢܶܦ݂ܠܶܬ݂ ܠܡܶܣܓ݁ܰܕ݂ ܩܕ݂ܳܡ ܪܶܓ݂ܠܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܕ݁ܰܡܚܰܘܶܐ ܠܺܝ ܗܳܠܶܝܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile