Lectionary Calendar
Tuesday, July 23rd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 22:5

New American Standard Bible
Revelation 22:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And there will no longer be {any} night; and they will not have need of the light of a lamp nor the light of the sun, because the Lord God will illuminate them; and they will reign forever and ever.
NA26 – καὶ νὺξ οὐκ ἔσται class="show tvm">(5704) ἔτι, καὶ οὐκ ἔχουσιν class="show tvm">(5719) χρείαν φωτὸς λύχνου καὶ φωτὸς ἡλίου, ὅτι κύριος θεὸς φωτίσει class="show tvm">(5692) ἐπ αὐτούς, καὶ βασιλεύσουσιν class="show tvm">(5692) εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
WH – και νυξ ουκ εσται class="show tvm">(5695) ετι και ουκ εχουσιν class="show tvm">(5719) χρειαν φωτος λυχνου και [ φως | φωτος ] ηλιου οτι κυριος ο θεος φωτισει class="show tvm">(5692) [ [επ] | επ ] αυτους και βασιλευσουσιν class="show tvm">(5692) εις τους αιωνας των αιωνων
PES – ܘܠܺܠܝܳܐ ܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܬ݁ܰܡܳܢ ܘܠܳܐ ܢܶܬ݂ܒ݁ܥܶܐ ܠܗܽܘܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܘܰܫܪܳܓ݂ܳܐ ܘܢܽܘܗܪܶܗ ܕ݁ܫܶܡܫܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܰܢܗܰܪ ܠܗܽܘܢ ܘܡܰܠܟ݁ܗܽܘܢ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile