Lectionary Calendar
Friday, June 21st, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 22:5

New American Standard Bible
Revelation 22:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And there will no longer be {any} night; and they will not have need of the light of a lamp nor the light of the sun, because the Lord God will illuminate them; and they will reign forever and ever.
NA26 – καὶ νὺξ οὐκ ἔσται (5704) ἔτι, καὶ οὐκ ἔχουσιν (5719) χρείαν φωτὸς λύχνου καὶ φωτὸς ἡλίου, ὅτι κύριος θεὸς φωτίσει (5692) ἐπ αὐτούς, καὶ βασιλεύσουσιν (5692) εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
WH – και νυξ ουκ εσται (5695) ετι και ουκ εχουσιν (5719) χρειαν φωτος λυχνου και [ φως | φωτος ] ηλιου οτι κυριος ο θεος φωτισει (5692) [ [επ] | επ ] αυτους και βασιλευσουσιν (5692) εις τους αιωνας των αιωνων
PES – ܘܠܺܠܝܳܐ ܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܬ݁ܰܡܳܢ ܘܠܳܐ ܢܶܬ݂ܒ݁ܥܶܐ ܠܗܽܘܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܘܰܫܪܳܓ݂ܳܐ ܘܢܽܘܗܪܶܗ ܕ݁ܫܶܡܫܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܰܢܗܰܪ ܠܗܽܘܢ ܘܡܰܠܟ݁ܗܽܘܢ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile