Lectionary Calendar
Wednesday, June 12th, 2024
the Week of Proper 5 / Ordinary 10
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 2:2

New American Standard Bible
Revelation 2:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – 'I know your deeds and your labor and perseverance, and that you cannot tolerate evil people, and you have put those who call themselves apostles to the test, and they are not, and you found them {to be} false;
NA26 – Οἶδα (5758) τὰ ἔργα σου καὶ τὸν κόπον καὶ τὴν ὑπομονήν σου, καὶ ὅτι οὐ δύνῃ (5736) βαστάσαι (5658) κακούς, καὶ ἐπείρασας (5656) τοὺς λέγοντας (5723) ἑαυτοὺς ἀποστόλους καὶ οὐκ εἰσίν, (5748) καὶ εὗρες (5627) αὐτοὺς ψευδεῖς·
WH – οιδα (5758) τα εργα σου και τον κοπον και την υπομονην σου και οτι ου δυνη (5736) βαστασαι (5658) κακους και επειρασας (5656) τους λεγοντας (5723) εαυτους αποστολους και ουκ εισιν (5719) και ευρες (5627) αυτους ψευδεις
PES – ܝܳܕ݂ܰܥ ܐ݈ܢܳܐ ܥܒ݂ܳܕ݂ܰܝܟ݁ ܘܥܰܡܠܳܟ݂ ܘܰܡܣܰܝܒ݁ܪܳܢܽܘܬ݂ܳܟ݂ ܘܰܕ݂ܠܳܐ ܡܨܶܝܬ݁ ܠܡܶܛܥܰܢ ܠܒ݂ܺܝܫܶܐ ܘܢܰܣܺܝܬ݂ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܳܐܡܪܺܝܢ ܢܰܦ݂ܫܗܽܘܢ ܕ݁ܰܫܠܺܝܚܶܐ ܐܺܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܘܠܰܝܬ݁ܰܝܗܽܘܢ ܘܶܐܫܟ݁ܰܚܬ݁ ܐܶܢܽܘܢ ܕ݁ܰܓ݁ܳܠܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile