Lectionary Calendar
Friday, March 1st, 2024
the Second Week of Lent
There are 30 days til Easter!
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 3:7

New American Standard Bible
Revelation 3:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""And to the angel of the church in Philadelphia write: He who is holy, who is true, who has the key of David, who opens and no one will shut, and who shuts and no one opens, says this:
NA26 – Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Φιλαδελφείᾳ ἐκκλησίας γράψον· (5657) Τάδε λέγει (5719) ἅγιος, ἀληθινός, ἔχων (5723) τὴν κλεῖν Δαυίδ, ἀνοίγων (5723) καὶ οὐδεὶς κλείσει, (5692) καὶ κλείων (5723) καὶ οὐδεὶς ἀνοίγει· (5719)
WH – και τω αγγελω της εν φιλαδελφεια εκκλησιας γραψον (5657) ταδε λεγει (5719) ο αγιος ο αληθινος ο εχων (5723) την κλειν δαυιδ ο ανοιγων (5723) και ουδεις κλεισει (5692) και κλειων (5723) και ουδεις ανοιγει (5719)
PES – ܘܰܠܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܕ݁ܥܺܕ݈݁ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܦ݂ܺܝܠܰܕ݂ܶܠܦ݂ܺܝܰܐ ܟ݁ܬ݂ܽܘܒ݂ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܩܠܺܝܕ݂ܶܐ ܕ݁ܕ݂ܰܘܺܝܕ݂ ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܦ݂ܳܬ݂ܰܚ ܘܠܰܝܬ݁ ܕ݁ܳܐܚܶܕ݂ ܘܳܐܚܶܕ݂ ܘܠܰܝܬ݁ ܕ݁ܦ݂ܳܬ݂ܰܚ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile