Lectionary Calendar
Saturday, July 20th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 5:10

New American Standard Bible
Revelation 5:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – You have made them {into} a kingdom and priests to our God, and they will reign upon the earth."
NA26 – καὶ ἐποίησας (5656) αὐτοὺς τῷ θεῷ ἡμῶν βασιλείαν καὶ ἱερεῖς, καὶ βασιλεύσουσιν (5692) ἐπὶ τῆς γῆς.
WH – και εποιησας (5656) αυτους τω θεω ημων βασιλειαν και ιερεις και [ βασιλευουσιν (5719) | βασιλευσουσιν (5692) ] επι της γης
PES – ܘܰܥܒ݂ܰܕ݁ܬ݁ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܐܠܳܗܰܢ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܘܟ݂ܳܗܢܶܐ ܘܡܰܠܟ݁ܶܐ ܘܢܰܡܠܟ݂ܽܘܢ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile