Lectionary Calendar
Tuesday, June 18th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 5:10

New American Standard Bible
Revelation 5:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – You have made them {into} a kingdom and priests to our God, and they will reign upon the earth."
NA26 – καὶ ἐποίησας (5656) αὐτοὺς τῷ θεῷ ἡμῶν βασιλείαν καὶ ἱερεῖς, καὶ βασιλεύσουσιν (5692) ἐπὶ τῆς γῆς.
WH – και εποιησας (5656) αυτους τω θεω ημων βασιλειαν και ιερεις και [ βασιλευουσιν (5719) | βασιλευσουσιν (5692) ] επι της γης
PES – ܘܰܥܒ݂ܰܕ݁ܬ݁ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܐܠܳܗܰܢ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܘܟ݂ܳܗܢܶܐ ܘܡܰܠܟ݁ܶܐ ܘܢܰܡܠܟ݂ܽܘܢ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile