Lectionary Calendar
Monday, May 27th, 2024
the Week of Proper 3 / Ordinary 8
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 6,12, 3

New American Standard Bible
Revelation 6:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then I saw when the Lamb broke one of the seven seals, and I heard one of the four living creatures saying as {with} a voice of thunder, "Come!"
NA26 – Καὶ εἶδον (5627) ὅτε ἤνοιξεν τὸ ἀρνίον μίαν ἐκ τῶν ἑπτὰ σφραγίδων, καὶ ἤκουσα (5656) ἑνὸς ἐκ τῶν τεσσάρων ζῴων λέγοντος (5723) ὡς φωνὴ βροντῆς, Ἔρχου. (5736)
WH – και ειδον (5627) οτε ηνοιξεν (5656) το αρνιον μιαν εκ των επτα σφραγιδων και ηκουσα (5656) ενος εκ των τεσσαρων ζωων λεγοντος (5723) ως φωνη βροντης ερχου (5737)
PES – ܘܰܚܙܺܝܬ݂ ܟ݁ܰܕ݂ ܦ݁ܬ݂ܰܚ ܐܶܡܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܫܰܒ݂ܥܳܐ ܛܰܒ݂ܥܺܝܢ ܘܫܶܡܥܶܬ݂ ܠܰܚܕ݂ܳܐ ܡܶܢ ܐܰܪܒ݁ܰܥ ܚܰܝܘܳܢ ܕ݁ܳܐܡܪܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܩܳܠܳܐ ܕ݁ܪܰܥܡܶܐ ܬ݁ܳܐ ܘܰܚܙܺܝ ܀
Lexical Parser:  
Revelation 6:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – I looked, and behold, a white horse, and the one who sat on it had a bow; and a crown was given to him, and he went out conquering and to conquer.
NA26 – καὶ εἶδον, (5627) καὶ ἰδοὺ (5628) ἵππος λευκός, καὶ καθήμενος (5740) ἐπ αὐτὸν ἔχων (5723) τόξον, καὶ ἐδόθη (5681) αὐτῷ στέφανος, καὶ ἐξῆλθεν νικῶν (5723) καὶ ἵνα νικήσῃ. (5661)
WH – και ειδον (5627) και ιδου (5640) ιππος λευκος και ο καθημενος (5740) επ αυτον εχων (5723) τοξον και εδοθη (5681) αυτω στεφανος και εξηλθεν (5627) νικων (5723) και ινα νικηση (5661)
PES – ܘܫܶܡܥܶܬ݂ ܘܰܚܙܺܝܬ݂ ܘܗܳܐ ܣܽܘܣܝܳܐ ܚܶܘܳܪܳܐ ܘܰܕ݂ܝܳܬ݂ܶܒ݂ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܐܺܝܬ݂ ܠܶܗ ܩܶܫܬ݁ܳܐ ܘܶܐܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܠܶܗ ܟ݁ܠܺܝܠܳܐ ܘܰܢܦ݂ܰܩ ܙܰܟ݁ܳܝ ܘܙܳܟ݂ܶܐ ܘܰܕ݂ܢܶܙܟ݁ܶܐ ܀
Lexical Parser:  
Revelation 6:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – When He broke the second seal, I heard the second living creature saying, "Come!"
NA26 – Καὶ ὅτε ἤνοιξεν τὴν σφραγῖδα τὴν δευτέραν, ἤκουσα (5656) τοῦ δευτέρου ζῴου λέγοντος, (5723) Ἔρχου. (5736)
WH – και οτε ηνοιξεν (5656) την σφραγιδα την δευτεραν ηκουσα (5656) του δευτερου ζωου λεγοντος (5723) ερχου (5737)
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܦ݁ܬ݂ܰܚ ܛܰܒ݂ܥܳܐ ܕ݁ܰܬ݂ܪܶܝܢ ܫܶܡܥܶܬ݂ ܠܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܬ݂ܰܪܬ݁ܶܝܢ ܕ݁ܳܐܡܪܳܐ ܬ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Revelation 6:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And another, a red horse, went out; and to him who sat on it, it was granted to take peace from the earth, and that {people} would kill one another; and a large sword was given to him.
NA26 – καὶ ἐξῆλθεν ἄλλος ἵππος πυρρός, καὶ τῷ καθημένῳ (5740) ἐπ αὐτὸν ἐδόθη (5681) αὐτῷ λαβεῖν (5629) τὴν εἰρήνην ἐκ τῆς γῆς καὶ ἵνα ἀλλήλους σφάξουσιν, καὶ ἐδόθη (5681) αὐτῷ μάχαιρα μεγάλη.
WH – και εξηλθεν (5627) αλλος ιππος πυρρος και τω καθημενω (5740) επ αυτον εδοθη (5681) [ [αυτω] | αυτω ] λαβειν (5629) την ειρηνην [ [εκ] | εκ ] της γης και ινα αλληλους σφαξουσιν (5692) και εδοθη (5681) αυτω μαχαιρα μεγαλη
PES – ܘܰܢܦ݂ܰܩ ܣܽܘܣܝܳܐ ܣܽܘܡܳܩܳܐ ܘܠܰܕ݂ܝܳܬ݂ܶܒ݂ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܐܶܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܠܶܗ ܠܡܶܣܰܒ݂ ܫܠܳܡܳܐ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕ݁ܠܰܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܢܢܰܟ݁ܣܽܘܢ ܘܶܐܬ݂ܝܰܗܒ݁ܰܬ݂ ܠܶܗ ܚܰܪܒ݁ܳܐ ܪܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Revelation 6:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – When He broke the third seal, I heard the third living creature saying, "Come!" I looked, and behold, a black horse, and the one who sat on it had a pair of scales in his hand.
NA26 – Καὶ ὅτε ἤνοιξεν τὴν σφραγῖδα τὴν τρίτην, ἤκουσα (5656) τοῦ τρίτου ζῴου λέγοντος, (5723) Ἔρχου. (5736) καὶ εἶδον, (5627) καὶ ἰδοὺ (5628) ἵππος μέλας, καὶ καθήμενος (5740) ἐπ αὐτὸν ἔχων (5723) ζυγὸν ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ.
WH – και οτε ηνοιξεν (5656) την σφραγιδα την τριτην ηκουσα (5656) του τριτου ζωου λεγοντος (5723) ερχου (5737) και ειδον (5627) και ιδου (5640) ιππος μελας και ο καθημενος (5740) επ αυτον εχων (5723) ζυγον εν τη χειρι αυτου
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܦ݁ܬ݂ܰܚ ܛܰܒ݂ܥܳܐ ܕ݁ܰܬ݂ܠܳܬ݂ܳܐ ܫܶܡܥܶܬ݂ ܠܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܬ݂ܠܳܬ݂ ܕ݁ܳܐܡܪܳܐ ܬ݁ܳܐ ܘܗܳܐ ܣܽܘܣܝܳܐ ܐܽܘܟ݁ܳܡܳܐ ܘܰܕ݂ܝܳܬ݂ܶܒ݂ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܐܺܝܬ݂ ܡܰܐܣܰܬ݂ܳܐ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܶܗ ܀
Lexical Parser:  
Revelation 6:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And I heard {something} like a voice in the center of the four living creatures saying, "A quart of wheat for a denarius, and three quarts of barley for a denarius; and do not damage the oil and the wine."
NA26 – καὶ ἤκουσα (5656) ὡς φωνὴν ἐν μέσῳ τῶν τεσσάρων ζῴων λέγουσαν, (5723) Χοῖνιξ σίτου δηναρίου, καὶ τρεῖς χοίνικες κριθῶν δηναρίου· καὶ τὸ ἔλαιον καὶ τὸν οἶνον μὴ ἀδικήσῃς. (5661)
WH – και ηκουσα (5656) ως φωνην εν μεσω των τεσσαρων ζωων λεγουσαν (5723) χοινιξ σιτου δηναριου και τρεις χοινικες κριθων δηναριου και το ελαιον και τον οινον μη αδικησης (5661)
PES – ܘܫܶܡܥܶܬ݂ ܩܳܠܳܐ ܡܶܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܚܰܝܘܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܳܐܡܰܪ ܩܰܒ݁ܳܐ ܕ݁ܚܶܛܶܐ ܒ݁ܕ݂ܺܝܢܳܪܳܐ ܘܰܬ݂ܠܳܬ݂ܳܐ ܩܰܒ݁ܺܝܢ ܕ݁ܰܣܥܳܪܳܐ ܒ݁ܕ݂ܺܝܢܳܪܳܐ ܘܰܠܚܰܡܪܳܐ ܘܰܠܡܶܫܚܳܐ ܠܳܐ ܬ݁ܰܗܰܪ ܀
Lexical Parser:  
Revelation 6:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – When {the Lamb} broke the fourth seal, I heard the voice of the fourth living creature saying, "Come!"
NA26 – Καὶ ὅτε ἤνοιξεν τὴν σφραγῖδα τὴν τετάρτην, ἤκουσα (5656) φωνὴν τοῦ τετάρτου ζῴου λέγοντος, (5723) Ἔρχου. (5736)
WH – και οτε ηνοιξεν (5656) την σφραγιδα την τεταρτην ηκουσα (5656) φωνην του τεταρτου ζωου λεγοντος (5723) ερχου (5737)
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܦ݁ܬ݂ܰܚ ܛܰܒ݂ܥܳܐ ܕ݁ܰܐܪܒ݁ܥܳܐ ܫܶܡܥܶܬ݂ ܩܳܠܳܐ ܕ݁ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܳܐܡܪܳܐ ܬ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Revelation 6:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – I looked, and behold, an ashen horse; and the one who sat on it had the name Death, and Hades was following with him. Authority was given to them over a fourth of the earth, to kill with sword, and famine, and plague, and by the wild animals of the earth.
NA26 – καὶ εἶδον, (5627) καὶ ἰδοὺ (5628) ἵππος χλωρός, καὶ καθήμενος (5740) ἐπάνω αὐτοῦ ὄνομα αὐτῷ Θάνατος, καὶ ᾅδης ἠκολούθει (5707) μετ αὐτοῦ· καὶ ἐδόθη (5681) αὐτοῖς ἐξουσία ἐπὶ τὸ τέταρτον τῆς γῆς, ἀποκτεῖναι (5658) ἐν ῥομφαίᾳ καὶ ἐν λιμῷ καὶ ἐν θανάτῳ καὶ ὑπὸ τῶν θηρίων τῆς γῆς.
WH – και ειδον (5627) και ιδου (5640) ιππος χλωρος και ο καθημενος (5740) επανω [ [αυτου] | αυτου ] ονομα αυτω [ο] θανατος και ο αδης ηκολουθει (5707) μετ αυτου και εδοθη (5681) αυτοις εξουσια επι το τεταρτον της γης αποκτειναι (5658) εν ρομφαια και εν λιμω και εν θανατω και υπο των θηριων της γης
PES – ܘܰܚܙܺܝܬ݂ ܣܽܘܣܝܳܐ ܝܽܘܪܳܩܳܐ ܘܰܫܡܶܗ ܕ݁ܗܰܘ ܕ݁ܝܳܬ݂ܶܒ݂ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܘܰܫܝܽܘܠ ܢܩܺܝܦ݂ܳܐ ܠܶܗ ܘܶܐܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܠܶܗ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܥܰܠ ܪܽܘܒ݂ܥܳܗ ܕ݁ܰܐܪܥܳܐ ܕ݁ܰܢܩܰܛܶܠ ܒ݁ܚܰܪܒ݁ܳܐ ܘܰܒ݂ܟ݂ܰܦ݂ܢܳܐ ܘܰܒ݂ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܘܰܒ݂ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܪܥܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Revelation 6:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – When {the Lamb} broke the fifth seal, I saw underneath the altar the souls of those who had been killed because of the word of God, and because of the testimony which they had maintained;
NA26 – Καὶ ὅτε ἤνοιξεν τὴν πέμπτην σφραγῖδα, εἶδον (5627) ὑποκάτω τοῦ θυσιαστηρίου τὰς ψυχὰς τῶν ἐσφαγμένων (5772) διὰ τὸν λόγον τοῦ θεοῦ καὶ διὰ τὴν μαρτυρίαν ἣν εἶχον. (5707)
WH – και οτε ηνοιξεν (5656) την πεμπτην σφραγιδα ειδον (5627) υποκατω του θυσιαστηριου τας ψυχας των εσφαγμενων (5772) δια τον λογον του θεου και δια την μαρτυριαν ην ειχον (5707)
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܦ݁ܬ݂ܰܚ ܠܛܰܒ݂ܥܳܐ ܕ݁ܚܰܡܫܳܐ ܚܙܺܝܬ݂ ܠܬ݂ܰܚܬ݁ ܡܶܢ ܡܰܕ݂ܒ݁ܚܳܐ ܠܢܰܦ݂ܫܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܩܰܛܰܠ ܡܶܛܽܠ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܘܡܶܛܽܠ ܣܳܗܕ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܗܳܝ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  
Revelation 6:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and they cried out with a loud voice, saying, "How long, O Lord, holy and true, will You refrain from judging and avenging our blood on those who live on the earth?"
NA26 – καὶ ἔκραξαν φωνῇ μεγάλῃ λέγοντες, (5723) Ἕως πότε, δεσπότης ἅγιος καὶ ἀληθινός, οὐ κρίνεις (5719) καὶ ἐκδικεῖς (5719) τὸ αἷμα ἡμῶν ἐκ τῶν κατοικούντων (5723) ἐπὶ τῆς γῆς;
WH – και εκραξαν (5656) φωνη μεγαλη λεγοντες (5723) εως ποτε ο δεσποτης ο αγιος και αληθινος ου κρινεις (5719) και εκδικεις (5719) το αιμα ημων εκ των κατοικουντων (5723) επι της γης
PES – ܘܰܩܥܰܘ ܒ݁ܩܳܠܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܶܐܡܰܬ݂ܝ ܡܳܪܝܳܐ ܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ ܘܫܰܪܺܝܪܳܐ ܠܳܐ ܕ݁ܳܝܢܰܬ݂ ܘܬ݂ܳܒ݂ܥܰܬ݁ ܕ݁ܡܰܢ ܡܶܢ ܥܳܡܽܘܪܶܝܗ ܕ݁ܰܐܪܥܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Revelation 6:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And a white robe was given to each of them; and they were told that they were to rest for a little while longer, until {the number of} their fellow servants and their brothers {and sisters} who were to be killed even as they {had been,} was completed also.
NA26 – καὶ ἐδόθη (5681) αὐτοῖς ἑκάστῳ στολὴ λευκή, καὶ ἐρρέθη (5681) αὐτοῖς ἵνα ἀναπαύσονται (5698) ἔτι χρόνον μικρόν, ἕως πληρωθῶσιν (5686) καὶ οἱ σύνδουλοι αὐτῶν καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτῶν οἱ μέλλοντες (5723) ἀποκτέννεσθαι (5745) ὡς καὶ αὐτοί.
WH – και εδοθη (5681) αυτοις εκαστω στολη λευκη και ερρεθη (5681) αυτοις ινα αναπαυσονται (5698) ετι χρονον μικρον εως πληρωθωσιν (5686) και οι συνδουλοι αυτων και οι αδελφοι αυτων οι μελλοντες (5723) αποκτεννεσθαι (5745) ως και αυτοι
PES – ܘܶܐܬ݂ܝܰܗܒ݁ܰܬ݂ ܠܟ݂ܽܠܚܰܕ݂ ܚܰܕ݂ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܶܣܛܠܳܐ ܚܶܘܳܪܬ݁ܳܐ ܘܶܐܬ݂ܶܐܡܰܪ ܕ݁ܢܶܬ݁ܬ݁ܢܺܝܚܽܘܢ ܥܰܕ݂ ܥܶܕ݁ܳܢ ܙܒ݂ܰܢ ܙܥܽܘܪ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕ݁ܡܶܫܬ݁ܰܡܠܶܝܢ ܐܳܦ݂ ܟ݁ܢܰܘܳܬ݂ܗܽܘܢ ܘܰܐܚܰܝܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܥܬ݂ܺܝܕ݂ܺܝܢ ܠܡܶܬ݂ܩܰܛܳܠܽܘ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܗܳܢܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  
Revelation 6:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And I looked when He broke the sixth seal, and there was a great earthquake; and the sun became as black as sackcloth made of hair, and the whole moon became like blood;
NA26 – Καὶ εἶδον (5627) ὅτε ἤνοιξεν τὴν σφραγῖδα τὴν ἕκτην, καὶ σεισμὸς μέγας ἐγένετο, (5633) καὶ ἥλιος ἐγένετο (5633) μέλας ὡς σάκκος τρίχινος, καὶ σελήνη ὅλη ἐγένετο (5633) ὡς αἷμα,
WH – και ειδον (5627) οτε ηνοιξεν (5656) την σφραγιδα την εκτην και σεισμος μεγας εγενετο (5633) και ο ηλιος εγενετο (5633) μελας ως σακκος τριχινος και η σεληνη ολη εγενετο (5633) ως αιμα
PES – ܘܰܚܙܺܝܬ݂ ܟ݁ܰܕ݂ ܦ݁ܬ݂ܰܚ ܛܰܒ݂ܥܳܐ ܕ݁ܶܫܬ݁ܳܐ ܘܢܰܘܕ݁ܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܘܫܶܡܫܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܣܰܩܳܐ ܕ݁ܣܰܥܪܳܐ ܐܽܘܟ݁ܳܡ ܗܘܳܐ ܘܣܰܗܪܳܐ ܟ݁ܽܠܶܗ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܡܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Revelation 6:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and the stars of the sky fell to the earth, as a fig tree drops its unripe figs when shaken by a great wind.
NA26 – καὶ οἱ ἀστέρες τοῦ οὐρανοῦ ἔπεσαν (5627) εἰς τὴν γῆν, ὡς συκῆ βάλλει (5719) τοὺς ὀλύνθους αὐτῆς ὑπὸ ἀνέμου μεγάλου σειομένη, (5746)
WH – και οι αστερες του ουρανου επεσαν (5627) εις την γην ως συκη βαλλει (5719) τους ολυνθους αυτης υπο ανεμου μεγαλου σειομενη (5746)
PES – ܘܟ݂ܰܘܟ݁ܒ݂ܶܐ ܕ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܢܦ݂ܰܠܘ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܬ݁ܺܬ݁ܳܐ ܕ݁ܫܳܕ݂ܝܳܐ ܦ݁ܰܩܽܘܥܶܝܗ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܥܰܫܺܝܢܬ݁ܳܐ ܡܳܐ ܕ݁ܡܶܬ݁ܬ݁ܙܺܝܥܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Revelation 6:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – The sky was split apart like a scroll when it is rolled up, and every mountain and island was removed from its place.
NA26 – καὶ οὐρανὸς ἀπεχωρίσθη (5681) ὡς βιβλίον ἑλισσόμενον, (5746) καὶ πᾶν ὄρος καὶ νῆσος ἐκ τῶν τόπων αὐτῶν ἐκινήθησαν. (5681)
WH – και ο ουρανος απεχωρισθη (5681) ως βιβλιον ελισσομενον (5746) και παν ορος και νησος εκ των τοπων αυτων εκινηθησαν (5681)
PES – ܘܰܫܡܰܝܳܐ ܐܶܬ݂ܦ݁ܪܶܫ ܘܰܐܝܟ݂ ܟ݁ܬ݂ܳܒ݂ܶܐ ܐܶܬ݂ܟ݁ܪܶܟ݂ܘ ܘܟ݂ܽܠ ܛܽܘܪ ܘܟ݂ܽܠ ܓ݁ܳܙܰܪܬ݁ܳܐ ܡܶܢ ܕ݁ܽܘܟ݁ܰܬ݂ܗܽܘܢ ܐܶܬ݁ܬ݁ܙܺܝܥܘ ܀
Lexical Parser:  
Revelation 6:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then the kings of the earth and the eminent people, and the commanders and the wealthy and the strong, and every slave and free person hid themselves in the caves and among the rocks of the mountains;
NA26 – καὶ οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ οἱ μεγιστᾶνες καὶ οἱ χιλίαρχοι καὶ οἱ πλούσιοι καὶ οἱ ἰσχυροὶ καὶ πᾶς δοῦλος καὶ ἐλεύθερος ἔκρυψαν (5656) ἑαυτοὺς εἰς τὰ σπήλαια καὶ εἰς τὰς πέτρας τῶν ὀρέων·
WH – και οι βασιλεις της γης και οι μεγιστανες και οι χιλιαρχοι και οι πλουσιοι και οι ισχυροι και πας δουλος και ελευθερος εκρυψαν (5656) εαυτους εις τα σπηλαια και εις τας πετρας των ορεων
PES – ܘܡܰܠܟ݁ܶܐ ܕ݁ܰܐܪܥܳܐ ܘܪܰܘܪܒ݂ܳܢܶܐ ܘܪܺܝܫܰܝ ܐܰܠܦ݂ܶܐ ܘܥܰܬ݁ܺܝܪܶܐ ܘܚܰܝܠܰܘܳܬ݂ܳܐ ܘܟ݂ܽܠ ܥܰܒ݂ܕ݁ܶܐ ܘܰܒ݂ܢܰܝ ܚܺܐܪܶܐ ܛܰܫܺܝܘ ܢܰܦ݂ܫܗܽܘܢ ܒ݁ܰܡܥܰܪܶܐ ܘܰܒ݂ܫܽܘܥܶܐ ܕ݁ܛܽܘܪܶܐ ܀
Lexical Parser:  
Revelation 6:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and they said to the mountains and the rocks, "Fall on us and hide us from the sight of Him who sits on the throne, and from the wrath of the Lamb;
NA26 – καὶ λέγουσιν (5719) τοῖς ὄρεσιν καὶ ταῖς πέτραις, Πέσετε (5628) ἐφ ἡμᾶς καὶ κρύψατε (5657) ἡμᾶς ἀπὸ προσώπου τοῦ καθημένου (5740) ἐπὶ τοῦ θρόνου καὶ ἀπὸ τῆς ὀργῆς τοῦ ἀρνίου,
WH – και λεγουσιν (5719) τοις ορεσιν και ταις πετραις [ | ] εφ ημας και κρυψατε (5657) ημας απο προσωπου του καθημενου (5740) επι του θρονου και απο της οργης του αρνιου
PES – ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܛܽܘܪܶܐ ܘܫܽܘܥܶܐ ܕ݁ܦ݂ܶܠܘ ܥܠܰܝܢ ܘܛܰܫܰܘ ܠܰܢ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܦ݁ܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܶܐܡܪܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Revelation 6:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – for the great day of Their wrath has come, and who is able to stand?"
NA26 – ὅτι ἦλθεν (5627) ἡμέρα μεγάλη τῆς ὀργῆς αὐτῶν, καὶ τίς δύναται (5736) σταθῆναι; (5683)
WH – οτι ηλθεν (5627) η ημερα η μεγαλη της οργης αυτων και τις δυναται (5736) σταθηναι (5683)
PES – ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܶܐܬ݂ܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܕ݁ܪܽܘܓ݂ܙܗܽܘܢ ܘܡܰܢܽܘ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܠܰܡܩܳܡ ܀
Lexical Parser:  
Revelation 12:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – A great sign appeared in heaven: a woman clothed with the sun, and the moon under her feet, and on her head a crown of twelve stars;
NA26 – Καὶ σημεῖον μέγα ὤφθη (5681) ἐν τῷ οὐρανῷ, γυνὴ περιβεβλημένη (5772) τὸν ἥλιον, καὶ σελήνη ὑποκάτω τῶν ποδῶν αὐτῆς, καὶ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτῆς στέφανος ἀστέρων δώδεκα,
WH – και σημειον μεγα ωφθη (5681) εν τω ουρανω γυνη περιβεβλημενη (5772) τον ηλιον και η σεληνη υποκατω των ποδων αυτης και επι της κεφαλης αυτης στεφανος αστερων δωδεκα
PES – ܘܳܐܬ݂ܳܐ ܪܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܐܶܬ݂ܚܰܙܝܰܬ݂ ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܥܛܺܝܦ݂ܳܐ ܫܶܡܫܳܐ ܘܣܰܗܪܳܐ ܬ݁ܚܶܝܬ݂ ܪܶܓ݂ܠܶܝܗ ܘܰܟ݂ܠܺܝܠܳܐ ܕ݁ܟ݂ܰܘܟ݁ܒ݂ܶܐ ܬ݁ܪܶܥܣܰܪ ܥܰܠ ܪܺܫܳܗ ܀
Lexical Parser:  
Revelation 12:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and she was pregnant and she cried out, being in labor and in pain to give birth.
NA26 – καὶ ἐν γαστρὶ ἔχουσα, (5723) καὶ κράζει (5719) ὠδίνουσα (5723) καὶ βασανιζομένη (5746) τεκεῖν. (5629)
WH – και εν γαστρι εχουσα (5723) και κραζει (5719) ωδινουσα (5723) και βασανιζομενη (5746) τεκειν (5629)
PES – ܘܒ݂ܰܛܢܳܐ ܘܩܳܥܝܳܐ ܘܰܡܚܰܒ݁ܠܳܢ ܐܳܦ݂ ܡܶܫܬ݁ܰܢܩܳܐ ܕ݁ܬ݂ܺܐܠܰܕ݂ ܀
Lexical Parser:  
Revelation 12:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then another sign appeared in heaven: and behold, a great red dragon having seven heads and ten horns, and on his heads {were} seven crowns.
NA26 – καὶ ὤφθη (5681) ἄλλο σημεῖον ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ἰδοὺ (5628) δράκων μέγας πυρρός, ἔχων (5723) κεφαλὰς ἑπτὰ καὶ κέρατα δέκα καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτοῦ ἑπτὰ διαδήματα,
WH – και ωφθη (5681) αλλο σημειον εν τω ουρανω και ιδου (5640) δρακων μεγας πυρρος εχων (5723) κεφαλας επτα και κερατα δεκα και επι τας κεφαλας αυτου επτα διαδηματα
PES – ܘܶܐܬ݂ܚܰܙܝܰܬ݂ ܐܳܬ݂ܳܐ ܐ݈ܚܪܺܬ݂ܳܐ ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܘܗܳܐ ܬ݁ܰܢܺܝܢܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܕ݁ܢܽܘܪܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܫܰܒ݂ܥܳܐ ܪܺܫܺܝܢ ܘܰܥܣܰܪ ܩܰܪܢܳܬ݂ܳܐ ܘܥܰܠ ܪܺܫܰܘܗ݈ܝ ܫܰܒ݂ܥܳܐ ܬ݁ܳܐܓ݂ܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile