Lectionary Calendar
Wednesday, February 21st, 2024
the First Week of Lent
There are 39 days til Easter!
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 6:9

New American Standard Bible
Revelation 6:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – When the Lamb broke the fifth seal, I saw underneath the altar the souls of those who had been slain because of the word of God, and because of the testimony which they had maintained;
NA26 – Καὶ ὅτε ἤνοιξεν τὴν πέμπτην σφραγῖδα, εἶδον (5627) ὑποκάτω τοῦ θυσιαστηρίου τὰς ψυχὰς τῶν ἐσφαγμένων (5772) διὰ τὸν λόγον τοῦ θεοῦ καὶ διὰ τὴν μαρτυρίαν ἣν εἶχον. (5707)
WH – και οτε ηνοιξεν (5656) την πεμπτην σφραγιδα ειδον (5627) υποκατω του θυσιαστηριου τας ψυχας των εσφαγμενων (5772) δια τον λογον του θεου και δια την μαρτυριαν ην ειχον (5707)
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܦ݁ܬ݂ܰܚ ܠܛܰܒ݂ܥܳܐ ܕ݁ܚܰܡܫܳܐ ܚܙܺܝܬ݂ ܠܬ݂ܰܚܬ݁ ܡܶܢ ܡܰܕ݂ܒ݁ܚܳܐ ܠܢܰܦ݂ܫܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܩܰܛܰܠ ܡܶܛܽܠ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܘܡܶܛܽܠ ܣܳܗܕ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܗܳܝ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile