Lectionary Calendar
Friday, June 21st, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 19:2

New American Standard Bible
Revelation 19:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – BECAUSE HIS JUDGMENTS ARE TRUE AND RIGHTEOUS; for He has judged the great prostitute who was corrupting the earth with her sexual immorality, and HE HAS AVENGED THE BLOOD OF HIS BOND-SERVANTS ON HER."
NA26 – ὅτι ἀληθιναὶ καὶ δίκαιαι αἱ κρίσεις αὐτοῦ· ὅτι ἔκρινεν (5656) τὴν πόρνην τὴν μεγάλην ἥτις ἔφθειρεν (5707) τὴν γῆν ἐν τῇ πορνείᾳ αὐτῆς, καὶ ἐξεδίκησεν τὸ αἷμα τῶν δούλων αὐτοῦ ἐκ χειρὸς αὐτῆς.
WH – οτι αληθιναι και δικαιαι αι κρισεις αυτου οτι εκρινεν (5656) την πορνην την μεγαλην ητις εφθειρεν (5707) την γην εν τη πορνεια αυτης και εξεδικησεν (5656) το αιμα των δουλων αυτου εκ χειρος αυτης
PES – ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܫܰܪܺܝܪܺܝܢ ܘܟ݂ܺܐܢܺܝܢ ܕ݁ܺܝܢܰܘܗ݈ܝ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܕ݂ܳܢ ܠܙܳܢܺܝܬ݂ܳܐ ܪܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܐܰܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܚܰܒ݁ܠܰܬ݂ ܠܰܐܪܥܳܐ ܒ݁ܙܳܢܝܽܘܬ݂ܳܗ ܘܰܬ݂ܒ݂ܰܥ ܕ݁ܡܳܐ ܕ݁ܥܰܒ݂ܕ݁ܰܘܗ݈ܝ ܡܶܢ ܐܺܝܕ݂ܶܝܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile