Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 22:2-4; Hebrews 12:14; Psalms 11:7; 1 John 3:2; Matthew 5:8

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Revelation 22:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – in the middle of its street. On either side of the river was the tree of life, bearing twelve {kinds of} fruit, yielding its fruit every month; and the leaves of the tree were for the healing of the nations.
NA26 – ἐν μέσῳ τῆς πλατείας αὐτῆς καὶ τοῦ ποταμοῦ ἐντεῦθεν καὶ ἐκεῖθεν ξύλον ζωῆς ποιοῦν (5723) καρποὺς δώδεκα, κατὰ μῆνα ἕκαστον ἀποδιδοῦν (5723) τὸν καρπὸν αὐτοῦ, καὶ τὰ φύλλα τοῦ ξύλου εἰς θεραπείαν τῶν ἐθνῶν.
WH – εν μεσω της πλατειας αυτης και του ποταμου εντευθεν και εκειθεν ξυλον ζωης ποιουν (5723) καρπους δωδεκα κατα μηνα εκαστον αποδιδουν (5723) τον καρπον αυτου και τα φυλλα του ξυλου εις θεραπειαν των εθνων
PES – ܘܡܶܨܥܰܬ݂ ܫܽܘܩܶܝܗ ܡܶܟ݁ܳܐ ܘܡܶܟ݁ܳܐ ܥܰܠ ܢܰܗܪܳܐ ܩܰܝܣܳܐ ܕ݁ܚܰܝܶܐ ܕ݁ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܦ݁ܺܐܪܶܐ ܬ݁ܪܶܥܣܰܪ ܘܰܒ݂ܟ݂ܽܠ ܝܺܪܰܚ ܝܳܗܶܒ݂ ܦ݁ܺܐܪܰܘܗ݈ܝ ܘܛܰܪܦ݂ܰܘܗ݈ܝ ܠܳܐܣܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܥܰܡ݈ܡܶܐ ܀
Lexical Parser:  
Revelation 22:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – There will no longer be any curse; and the throne of God and of the Lamb will be in it, and His bond-servants will serve Him;
NA26 – καὶ πᾶν κατάθεμα οὐκ ἔσται (5704) ἔτι. καὶ θρόνος τοῦ θεοῦ καὶ τοῦ ἀρνίου ἐν αὐτῇ ἔσται, (5704) καὶ οἱ δοῦλοι αὐτοῦ λατρεύσουσιν (5692) αὐτῷ,
WH – και παν καταθεμα ουκ εσται (5695) ετι και ο θρονος του θεου και του αρνιου εν αυτη εσται (5695) και οι δουλοι αυτου λατρευσουσιν (5692) αυτω
PES – ܘܟ݂ܽܠ ܚܶܪܡܳܐ ܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܬ݁ܰܡܳܢ ܘܟ݂ܽܘܪܣܝܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܘܕ݂ܶܐܡܪܳܐ ܒ݁ܳܗ ܢܶܗܘܶܐ ܘܥܰܒ݂ܕ݁ܰܘܗ݈ܝ ܢܫܰܡܫܽܘܢܳܝܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  
Revelation 22:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – they will see His face, and His name {will be} on their foreheads.
NA26 – καὶ ὄψονται (5695) τὸ πρόσωπον αὐτοῦ, καὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν.
WH – και οψονται (5695) το προσωπον αυτου και το ονομα αυτου επι των μετωπων αυτων
PES – ܘܢܶܚܙܽܘܢ ܐܰܦ݁ܰܘܗ݈ܝ ܘܰܫܡܶܗ ܥܰܠ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܥܰܝܢܰܝܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  
Hebrews 12:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Pursue peace with all men, and the sanctification without which no one will see the Lord.
NA26 – Εἰρήνην διώκετε (5720) μετὰ πάντων, καὶ τὸν ἁγιασμόν, οὗ χωρὶς οὐδεὶς ὄψεται (5695) τὸν κύριον,
WH – ειρηνην διωκετε (5720) μετα παντων και τον αγιασμον ου χωρις ουδεις οψεται (5695) τον κυριον
PES – ܗܰܪ݈ܛܘ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡ ܟ݁ܽܠ ܐ݈ܢܳܫ ܘܒ݂ܳܬ݂ܰܪ ܩܰܕ݁ܺܝܫܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܒ݂ܶܠܥܳܕ݂ܶܝܗ ܐ݈ܢܳܫ ܠܡܳܪܰܢ ܠܳܐ ܚܳܙܶܐ ܀
Lexical Parser:  
Psalms 11:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | Toggle: Marks / Points | View in:ALEBHSMASWLCRAH ]
NAS – For the Lord is righteous, He loves righteousness; The upright will behold His face.
ALE – כי־צדיק יהוה צדקות אהב ישר יחזו פנימו
BHS – כִּֽי־צַדִּ֣יק יְ֭הוָה צְדָקֹ֣ות אָהֵ֑ב יָ֝שָׁ֗ר יֶחֱז֥וּ פָנֵֽימֹו׃
MAS – כי צדיק יהוה צדקות אהב ישׁר יחזו פנימו
WLC – כִּֽי־צַדִּ֣יק יְ֭הוָה צְדָקֹ֣ות אָהֵ֑ב יָ֝שָׁ֗ר יֶחֱז֥וּ פָנֵֽימֹו׃
RAH – (10:7)  ὅτι δίκαιος κύριος καὶ δικαιοσύνας ἠγάπησεν, εὐθύτητα εἶδεν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ.
1 John 3:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Beloved, now we are children of God, and it has not appeared as yet what we will be. We know that when He appears, we will be like Him, because we will see Him just as He is.
NA26 – Ἀγαπητοί, νῦν τέκνα θεοῦ ἐσμεν, (5748) καὶ οὔπω ἐφανερώθη (5681) τί ἐσόμεθα. (5704) οἴδαμεν (5758) ὅτι ἐὰν φανερωθῇ (5686) ὅμοιοι αὐτῷ ἐσόμεθα, (5704) ὅτι ὀψόμεθα (5695) αὐτὸν καθώς ἐστιν. (5748)
WH – αγαπητοι νυν τεκνα θεου εσμεν (5719) και ουπω εφανερωθη (5681) τι εσομεθα (5695) οιδαμεν (5758) οτι εαν φανερωθη (5686) ομοιοι αυτω εσομεθα (5695) οτι οψομεθα (5695) αυτον καθως εστιν (5719)
PES – ܚܰܒ݁ܺܝܒ݂ܰܝ ܗܳܫܳܐ ܒ݁ܢܰܘܗ݈ܝ ܚܢܰܢ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܘܠܳܐ ܐܶܬ݂ܓ݁ܠܺܝ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܗܳܫܳܐ ܡܳܢܳܐ ܥܬ݂ܺܝܕ݂ܺܝܢܰܢ ܕ݁ܢܶܗܘܶܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢܰܢ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܡܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܓ݁ܠܺܝ ܒ݁ܰܕ݂ܡܽܘܬ݂ܶܗ ܗܳܘܶܝܢܰܢ ܘܚܳܙܶܝܢܰܢ ܠܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 5:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Blessed are the pure in heart, for they shall see God.
NA26 – μακάριοι οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ, ὅτι αὐτοὶ τὸν θεὸν ὄψονται. (5695)
WH – μακαριοι οι καθαροι τη καρδια οτι αυτοι τον θεον οψονται (5695)
PES – ܛܽܘܒ݂ܰܝܗܽܘܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܕ݂ܟ݂ܶܝܢ ܒ݁ܠܶܒ݁ܗܽܘܢ ܕ݁ܗܶܢܽܘܢ ܢܶܚܙܽܘܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain