Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 11:25

New American Standard Bible
Romans 11:25
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For I do not want you, brothers {and sisters,} to be uninformed of this mysteryso that you will not be wise in your own estimation—that a partial hardening has happened to Israel until the fullness of the Gentiles has come in;
NA26 – Οὐ γὰρ θέλω (5719) ὑμᾶς ἀγνοεῖν, (5721) ἀδελφοί, τὸ μυστήριον τοῦτο, ἵνα μὴ ἦτε (5753) παρ ἑαυτοῖς φρόνιμοι, ὅτι πώρωσις ἀπὸ μέρους τῷ Ἰσραὴλ γέγονεν (5754) ἄχρις οὗ τὸ πλήρωμα τῶν ἐθνῶν εἰσέλθῃ, (5632)
WH – ου γαρ θελω (5719) υμας αγνοειν (5721) αδελφοι το μυστηριον τουτο ινα μη ητε (5725) [ εν | [παρ] ] εαυτοις φρονιμοι οτι πωρωσις απο μερους τω ισραηλ γεγονεν (5754) αχρι ου το πληρωμα των εθνων εισελθη (5632)
PES – ܨܳܒ݂ܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܬ݂ܶܕ݁ܥܽܘܢ ܐܰܚܰܝ ܐ݈ܪܳܙܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܬ݁ܶܗܘܽܘܢ ܚܰܟ݁ܺܝܡܺܝܢ ܒ݁ܪܶܥܝܳܢ ܢܰܦ݂ܫܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܰܥܘܺܝܪܽܘܬ݂ ܠܶܒ݁ܳܐ ܡܶܢ ܐܰܬ݂ܰܪ ܩܰܠܺܝܠ ܗܘܳܬ݂ ܠܺܐܝܣܪܳܝܶܠ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕ݁ܢܶܥܽܘܠ ܡܽܘܠܳܝܳܐ ܕ݁ܥܰܡ݈ܡܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile