Lectionary Calendar
Tuesday, June 18th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 11:25

New American Standard Bible
Romans 11:25
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For I do not want you, brothers {and sisters,} to be uninformed of this mysteryso that you will not be wise in your own estimation—that a partial hardening has happened to Israel until the fullness of the Gentiles has come in;
NA26 – Οὐ γὰρ θέλω (5719) ὑμᾶς ἀγνοεῖν, (5721) ἀδελφοί, τὸ μυστήριον τοῦτο, ἵνα μὴ ἦτε (5753) παρ ἑαυτοῖς φρόνιμοι, ὅτι πώρωσις ἀπὸ μέρους τῷ Ἰσραὴλ γέγονεν (5754) ἄχρις οὗ τὸ πλήρωμα τῶν ἐθνῶν εἰσέλθῃ, (5632)
WH – ου γαρ θελω (5719) υμας αγνοειν (5721) αδελφοι το μυστηριον τουτο ινα μη ητε (5725) [ εν | [παρ] ] εαυτοις φρονιμοι οτι πωρωσις απο μερους τω ισραηλ γεγονεν (5754) αχρι ου το πληρωμα των εθνων εισελθη (5632)
PES – ܨܳܒ݂ܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܬ݂ܶܕ݁ܥܽܘܢ ܐܰܚܰܝ ܐ݈ܪܳܙܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܬ݁ܶܗܘܽܘܢ ܚܰܟ݁ܺܝܡܺܝܢ ܒ݁ܪܶܥܝܳܢ ܢܰܦ݂ܫܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܰܥܘܺܝܪܽܘܬ݂ ܠܶܒ݁ܳܐ ܡܶܢ ܐܰܬ݂ܰܪ ܩܰܠܺܝܠ ܗܘܳܬ݂ ܠܺܐܝܣܪܳܝܶܠ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕ݁ܢܶܥܽܘܠ ܡܽܘܠܳܝܳܐ ܕ݁ܥܰܡ݈ܡܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile