Lectionary Calendar
Thursday, April 25th, 2024
the Fourth Week after Easter
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 12:4

New American Standard Bible
Romans 12:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For just as we have many members in one body and all the members do not have the same function,
NA26 – καθάπερ γὰρ ἐν ἑνὶ σώματι πολλὰ μέλη ἔχομεν, (5719) τὰ δὲ μέλη πάντα οὐ τὴν αὐτὴν ἔχει (5719) πρᾶξιν,
WH – καθαπερ γαρ εν ενι σωματι πολλα μελη εχομεν (5719) τα δε μελη παντα ου την αυτην εχει (5719) πραξιν
PES – ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܰܒ݂ܚܰܕ݂ ܦ݁ܰܓ݂ܪܳܐ ܗܰܕ݁ܳܡܶܐ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܰܢ ܘܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܗܰܕ݁ܳܡܶܐ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܚܰܕ݂ ܣܽܘܥܪܳܢܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile