Lectionary Calendar
Sunday, May 19th, 2024
Pentacost
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 12:7

New American Standard Bible
Romans 12:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – if service, in his serving; or he who teaches, in his teaching;
NA26 – εἴτε διακονίαν ἐν τῇ διακονίᾳ, εἴτε διδάσκων (5723) ἐν τῇ διδασκαλίᾳ,
WH – ειτε διακονιαν εν τη διακονια ειτε ο διδασκων (5723) εν τη διδασκαλια
PES – ܘܺܐܝܬ݂ ܕ݁ܬ݂ܶܫܡܶܫܬ݁ܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܶܗ ܒ݁ܬ݂ܶܫܡܶܫܬ݁ܶܗ ܘܺܐܝܬ݂ ܕ݁ܡܰܠܦ݂ܳܢܳܐ ܗܽܘ ܒ݁ܝܽܘܠܦ݁ܳܢܶܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile