Lectionary Calendar
Sunday, May 19th, 2024
Pentacost
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 13:5

New American Standard Bible
Romans 13:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Therefore it is necessary to be in subjection, not only because of wrath, but also for conscience' sake.
NA26 – διὸ ἀνάγκη ὑποτάσσεσθαι, (5733) οὐ μόνον διὰ τὴν ὀργὴν ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν συνείδησιν.
WH – διο αναγκη υποτασσεσθαι (5733) ου μονον δια την οργην αλλα και δια την συνειδησιν
PES – ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܳܠܨܳܐ ܠܰܢ ܕ݁ܢܶܫܬ݁ܰܥܒ݁ܰܕ݂ ܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܪܽܘܓ݂ܙܳܐ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ݂ ܡܶܛܽܠ ܬ݁ܺܐܪܬ݁ܰܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile