Lectionary Calendar
Friday, May 24th, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 14:17

New American Standard Bible
Romans 14:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – for the kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness and peace and joy in the Holy Spirit.
NA26 – οὐ γάρ ἐστιν (5748) βασιλεία τοῦ θεοῦ βρῶσις καὶ πόσις, ἀλλὰ δικαιοσύνη καὶ εἰρήνη καὶ χαρὰ ἐν πνεύματι ἁγίῳ·
WH – ου γαρ εστιν (5719) η βασιλεια του θεου βρωσις και ποσις αλλα δικαιοσυνη και ειρηνη και χαρα εν πνευματι αγιω
PES – ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܡܶܐܟ݂ܠܳܐ ܘܡܰܫܬ݁ܝܳܐ ܐܶܠܳܐ ܟ݁ܺܐܢܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܘܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܒ݁ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile