Lectionary Calendar
Saturday, May 25th, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 15:32

New American Standard Bible
Romans 15:32
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – so that I may come to you in joy by the will of God and relax in your company.
NA26 – ἵνα ἐν χαρᾷ ἐλθὼν (5631) πρὸς ὑμᾶς διὰ θελήματος θεοῦ συναναπαύσωμαι (5667) ὑμῖν.
WH – ινα εν χαρα ελθων (5631) προς υμας δια θεληματος θεου συναναπαυσωμαι (5667) υμιν
PES – ܘܺܐܬ݂ܶܐ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܒ݁ܨܶܒ݂ܝܳܢܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܘܶܐܬ݁ܬ݁ܢܺܝܚ ܥܰܡܟ݂ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile