Lectionary Calendar
Monday, June 24th, 2024
the Week of Proper 7 / Ordinary 12
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 16:21

New American Standard Bible
Romans 16:21
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Timothy, my fellow worker, greets you, and {so do} Lucius, Jason, and Sosipater, my kinsmen.
NA26 – Ἀσπάζεται (5736) ὑμᾶς Τιμόθεος συνεργός μου, καὶ Λούκιος καὶ Ἰάσων καὶ Σωσίπατρος οἱ συγγενεῖς μου.
WH – ασπαζεται (5736) υμας τιμοθεος ο συνεργος [ [μου] | μου ] και λουκιος και ιασων και σωσιπατρος οι συγγενεις μου
PES – ܫܳܐܠܺܝܢ ܒ݁ܰܫܠܳܡܟ݂ܽܘܢ ܛܺܝܡܳܬ݂ܶܐܳܘܣ ܦ݁ܳܠܚܳܐ ܕ݁ܥܰܡܝ ܘܠܽܘܩܺܝܳܘܣ ܘܺܐܝܰܣܳܘܢ ܘܣܳܘܣܺܝܦ݁ܰܛܪܳܘܣ ܐ݈ܚܝܳܢܰܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile