Lectionary Calendar
Thursday, April 25th, 2024
the Fourth Week after Easter
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 1:26

New American Standard Bible
Romans 1:26
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For this reason God gave them over to degrading passions; for their women exchanged the natural function for that which is unnatural,
NA26 – διὰ τοῦτο παρέδωκεν (5656) αὐτοὺς θεὸς εἰς πάθη ἀτιμίας· αἵ τε γὰρ θήλειαι αὐτῶν μετήλλαξαν τὴν φυσικὴν χρῆσιν εἰς τὴν παρὰ φύσιν,
WH – δια τουτο παρεδωκεν (5656) αυτους ο θεος εις παθη ατιμιας αι τε γαρ θηλειαι αυτων μετηλλαξαν (5656) την φυσικην χρησιν εις την παρα φυσιν
PES – ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܰܫܠܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܟ݂ܺܐܒ݂ܶܐ ܕ݁ܨܰܥܪܳܐ ܢܶܩܒ݂ܳܬ݂ܗܽܘܢ ܓ݁ܶܝܪ ܚܰܠܶܦ݂ ܚܫܰܚܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܟ݂ܝܳܢܗܶܝܢ ܘܰܒ݂ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܠܳܐ ܡܟ݂ܳܢ ܐܶܬ݂ܚܰܫܰܚ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile