Lectionary Calendar
Friday, July 19th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 1:5

New American Standard Bible
Romans 1:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – through whom we have received grace and apostleship to bring about {the} obedience of faith among all the Gentiles in behalf of His name,
NA26 – δι οὗ ἐλάβομεν (5627) χάριν καὶ ἀποστολὴν εἰς ὑπακοὴν πίστεως ἐν πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ,
WH – δι ου ελαβομεν (5627) χαριν και αποστολην εις υπακοην πιστεως εν πασιν τοις εθνεσιν υπερ του ονοματος αυτου
PES – ܕ݁ܒ݂ܶܗ ܢܣܰܒ݂ܢ ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܫܠܺܝܚܽܘܬ݂ܳܐ ܒ݁ܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ݈ܡܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܢܶܫܬ݁ܰܡܥܽܘܢ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܫܡܶܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile