Lectionary Calendar
Monday, June 24th, 2024
the Week of Proper 7 / Ordinary 12
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 2:1

New American Standard Bible
Romans 2:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Therefore you have no excuse, you {foolish} person, everyone {of you} who passes judgment; for in that {matter in} which you judge someone else, you condemn yourself; for you who judge practice the same things.
NA26 – Διὸ ἀναπολόγητος εἶ, (5748) ἄνθρωπε πᾶς κρίνων· (5723) ἐν γὰρ κρίνεις (5719) τὸν ἕτερον, σεαυτὸν κατακρίνεις, (5719) τὰ γὰρ αὐτὰ πράσσεις (5719) κρίνων. (5723)
WH – διο αναπολογητος ει (5719) ω ανθρωπε πας ο κρινων (5723) εν ω γαρ κρινεις (5719) τον ετερον σεαυτον κατακρινεις (5719) τα γαρ αυτα πρασσεις (5719) ο κρινων (5723)
PES – ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܠܰܝܬ݁ ܠܳܟ݂ ܡܰܦ݁ܰܩ ܒ݁ܪܽܘܚܳܐ ܐܳܘ ܒ݁ܰܪܢܳܫܳܐ ܕ݁ܳܐܶܢ ܚܰܒ݂ܪܶܗ ܒ݁ܗܰܘ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܕ݂ܳܐܶܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܚܰܒ݂ܪܳܟ݂ ܢܰܦ݂ܫܳܟ݂ ܗ݈ܽܘ ܡܚܰܝܶܒ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܐܳܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܕ݂ܳܐܶܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܒ݁ܗܶܝܢ ܗ݈ܽܘ ܡܶܬ݂ܗܰܦ݁ܰܟ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile