Lectionary Calendar
Sunday, July 14th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 2:1

New American Standard Bible
Romans 2:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Therefore you have no excuse, you {foolish} person, everyone {of you} who passes judgment; for in that {matter in} which you judge someone else, you condemn yourself; for you who judge practice the same things.
NA26 – Διὸ ἀναπολόγητος εἶ, (5748) ἄνθρωπε πᾶς κρίνων· (5723) ἐν γὰρ κρίνεις (5719) τὸν ἕτερον, σεαυτὸν κατακρίνεις, (5719) τὰ γὰρ αὐτὰ πράσσεις (5719) κρίνων. (5723)
WH – διο αναπολογητος ει (5719) ω ανθρωπε πας ο κρινων (5723) εν ω γαρ κρινεις (5719) τον ετερον σεαυτον κατακρινεις (5719) τα γαρ αυτα πρασσεις (5719) ο κρινων (5723)
PES – ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܠܰܝܬ݁ ܠܳܟ݂ ܡܰܦ݁ܰܩ ܒ݁ܪܽܘܚܳܐ ܐܳܘ ܒ݁ܰܪܢܳܫܳܐ ܕ݁ܳܐܶܢ ܚܰܒ݂ܪܶܗ ܒ݁ܗܰܘ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܕ݂ܳܐܶܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܚܰܒ݂ܪܳܟ݂ ܢܰܦ݂ܫܳܟ݂ ܗ݈ܽܘ ܡܚܰܝܶܒ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܐܳܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܕ݂ܳܐܶܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܒ݁ܗܶܝܢ ܗ݈ܽܘ ܡܶܬ݂ܗܰܦ݁ܰܟ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile