Lectionary Calendar
Friday, July 19th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 2:17

New American Standard Bible
Romans 2:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But if you call yourself a Jew and rely upon the Law and boast in God,
NA26 – Εἰ δὲ σὺ Ἰουδαῖος ἐπονομάζῃ (5743) καὶ ἐπαναπαύῃ (5736) νόμῳ καὶ καυχᾶσαι (5736) ἐν θεῷ
WH – ει δε συ ιουδαιος επονομαζη (5743) και επαναπαυη (5736) νομω και καυχασαι (5736) εν θεω
PES – ܐܶܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܳܐ ܡܶܬ݂ܩܪܶܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܘܡܶܬ݁ܬ݁ܢܺܝܚ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܥܰܠ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܘܡܶܫܬ݁ܰܒ݂ܗܰܪ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܒ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile