Lectionary Calendar
Sunday, May 19th, 2024
Pentacost
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 2:20

New American Standard Bible
Romans 2:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – a corrector of the foolish, a teacher of the immature, having in the Law the embodiment of knowledge and of the truth,
NA26 – παιδευτὴν ἀφρόνων, διδάσκαλον νηπίων, ἔχοντα (5723) τὴν μόρφωσιν τῆς γνώσεως καὶ τῆς ἀληθείας ἐν τῷ νόμῳ
WH – παιδευτην αφρονων διδασκαλον νηπιων εχοντα (5723) την μορφωσιν της γνωσεως και της αληθειας εν τω νομω
PES – ܘܪܳܕ݂ܽܘܝܳܐ ܕ݁ܚܰܣܺܝܪܰܝ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܘܡܰܠܦ݂ܳܢܳܐ ܕ݁ܰܛܠܳܝܶܐ ܘܺܐܝܬ݂ ܠܳܟ݂ ܕ݁ܽܘܡܝܳܐ ܕ݁ܺܝܕ݂ܰܥܬ݂ܳܐ ܘܕ݂ܰܫܪܳܪܳܐ ܒ݁ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile