Lectionary Calendar
Sunday, July 21st, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 2:25

New American Standard Bible
Romans 2:25
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For indeed circumcision is of value if you practice the Law; but if you are a violator of the Law, your circumcision has turned into uncircumcision.
NA26 – περιτομὴ μὲν γὰρ ὠφελεῖ (5719) ἐὰν νόμον πράσσῃς· (5725) ἐὰν δὲ παραβάτης νόμου ᾖς, (5753) περιτομή σου ἀκροβυστία γέγονεν. (5754)
WH – περιτομη μεν γαρ ωφελει (5719) εαν νομον πρασσης (5725) εαν δε παραβατης νομου ης (5725) η περιτομη σου ακροβυστια γεγονεν (5754)
PES – ܓ݁ܙܽܘܪܬ݁ܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܡܰܗܢܝܳܐ ܐܶܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܬ݁ܶܓ݂ܡܽܘܪ ܐܶܢ ܬ݁ܶܥܒ݁ܰܪ ܠܳܟ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܓ݁ܙܽܘܪܬ݁ܳܟ݂ ܗܘܳܬ݂ ܠܳܗ ܥܽܘܪܠܽܘܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile