Lectionary Calendar
Sunday, June 16th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 6:1

New American Standard Bible
Romans 6:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – What shall we say then? Are we to continue in sin so that grace may increase?
NA26 – Τί οὖν ἐροῦμεν; (5692) ἐπιμένωμεν (5725) τῇ ἁμαρτίᾳ, ἵνα χάρις πλεονάσῃ; (5661)
WH – τι ουν ερουμεν (5692) επιμενωμεν (5725) τη αμαρτια ινα η χαρις πλεοναση (5661)
PES – ܡܳܢܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܢܺܐܡܰܪ ܢܩܰܘܶܐ ܒ݁ܳܗ ܒ݁ܰܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܬ݁ܶܬ݂ܝܰܬ݁ܰܪ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile