Lectionary Calendar
Saturday, March 2nd, 2024
the Second Week of Lent
There are 29 days til Easter!
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 8:26

New American Standard Bible
Romans 8:26
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – In the same way the Spirit also helps our weakness; for we do not know how to pray as we should, but the Spirit Himself intercedes for {us} with groanings too deep for words;
NA26 – Ὡσαύτως δὲ καὶ τὸ πνεῦμα συναντιλαμβάνεται (5736) τῇ ἀσθενείᾳ ἡμῶν· τὸ γὰρ τί προσευξώμεθα καθὸ δεῖ (5904) οὐκ οἴδαμεν, (5758) ἀλλὰ αὐτὸ τὸ πνεῦμα ὑπερεντυγχάνει (5719) στεναγμοῖς ἀλαλήτοις·
WH – ωσαυτως δε και το πνευμα συναντιλαμβανεται (5736) τη ασθενεια ημων το γαρ τι προσευξωμεθα (5667) καθο δει (5719) ουκ οιδαμεν (5758) αλλα αυτο το πνευμα υπερεντυγχανει (5719) στεναγμοις αλαλητοις
PES – ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܦ݂ ܗܺܝ ܪܽܘܚܳܐ ܡܥܰܕ݁ܪܳܐ ܠܰܟ݂ܪܺܝܗܽܘܬ݂ܰܢ ܡܳܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܢܨܰܠܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܡܳܐ ܕ݁ܘܳܠܶܐ ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢܰܢ ܐܶܠܳܐ ܗܺܝ ܪܽܘܚܳܐ ܡܨܰܠܝܳܐ ܚܠܳܦ݂ܰܝܢ ܒ݁ܬ݂ܶܢܚܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܡܰܠܠܳܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile