Lectionary Calendar
Saturday, June 15th, 2024
the Week of Proper 5 / Ordinary 10
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 9:17

New American Standard Bible
Romans 9:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For the Scripture says to Pharaoh, "FOR THIS VERY REASON I RAISED YOU UP, IN ORDER TO DEMONSTRATE MY POWER IN YOU, AND THAT MY NAME MIGHT BE PROCLAIMED THROUGHOUT THE EARTH."
NA26 – λέγει (5719) γὰρ γραφὴ τῷ Φαραὼ ὅτι Εἰς αὐτὸ τοῦτο ἐξήγειρά σε ὅπως ἐνδείξωμαι ἐν σοὶ τὴν δύναμίν μου, καὶ ὅπως διαγγελῇ (5652) τὸ ὄνομά μου ἐν πάσῃ τῇ γῇ.
WH – λεγει (5719) γαρ η γραφη τω φαραω οτι εις αυτο τουτο εξηγειρα (5656) σε οπως ενδειξωμαι (5672) εν σοι την δυναμιν μου και οπως διαγγελη (5652) το ονομα μου εν παση τη γη
PES – ܐܶܡܰܪ ܓ݁ܶܝܪ ܒ݁ܰܟ݂ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܠܦ݂ܶܪܥܽܘܢ ܕ݁ܠܳܗ ܠܗܳܕ݂ܶܐ ܐܰܩܺܝܡܬ݁ܳܟ݂ ܕ݁ܶܐܚܰܘܶܐ ܒ݁ܳܟ݂ ܚܰܝܠܝ ܘܰܕ݂ܢܶܬ݂ܟ݁ܪܶܙ ܫܶܡܝ ܒ݁ܰܐܪܥܳܐ ܟ݁ܽܠܶܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile