Lectionary Calendar
Thursday, June 13th, 2024
the Week of Proper 5 / Ordinary 10
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 9:30

New American Standard Bible
Romans 9:30
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – What shall we say then? That Gentiles, who did not pursue righteousness, attained righteousness, but the righteousness that is by faith;
NA26 – Τί οὖν ἐροῦμεν; (5692) ὅτι ἔθνη τὰ μὴ διώκοντα (5723) δικαιοσύνην κατέλαβεν (5627) δικαιοσύνην, δικαιοσύνην δὲ τὴν ἐκ πίστεως·
WH – τι ουν ερουμεν (5692) οτι εθνη τα μη διωκοντα (5723) δικαιοσυνην κατελαβεν (5627) δικαιοσυνην δικαιοσυνην δε την εκ πιστεως
PES – ܡܳܢܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܢܺܐܡܰܪ ܕ݁ܥܰܡ݈ܡܶܐ ܕ݁ܠܳܐ ܪܳܗܛܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܟ݁ܺܐܢܽܘܬ݂ܳܐ ܐܰܕ݂ܪܶܟ݂ܘ ܟ݁ܺܐܢܽܘܬ݂ܳܐ ܟ݁ܺܐܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܰܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܡܶܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile