Lectionary Calendar
Monday, May 20th, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Titus 1:13

New American Standard Bible
Titus 1:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – This testimony is true. For this reason reprove them severely so that they may be sound in the faith,
NA26 – μαρτυρία αὕτη ἐστὶν (5748) ἀληθής. δι ἣν αἰτίαν ἔλεγχε (5720) αὐτοὺς ἀποτόμως, ἵνα ὑγιαίνωσιν (5725) ἐν τῇ πίστει,
WH – η μαρτυρια αυτη εστιν (5719) αληθης δι ην αιτιαν ελεγχε (5720) αυτους αποτομως ινα υγιαινωσιν (5725) [ [εν] | εν ] τη πιστει
PES – ܘܫܰܪܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܐܺܝܬ݂ܶܝܗ ܣܳܗܕ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܩܰܫܝܳܐܝܺܬ݂ ܗܘܰܝܬ݁ ܡܰܟ݁ܶܣ ܠܗܽܘܢ ܕ݁ܢܶܗܘܽܘܢ ܚܠܺܝܡܺܝܢ ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile