Lectionary Calendar
Friday, April 19th, 2024
the Third Week after Easter
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Titus 1:15

New American Standard Bible
Titus 1:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – To the pure, all things are pure; but to those who are defiled and unbelieving, nothing is pure, but both their mind and their conscience are defiled.
NA26 – πάντα καθαρὰ τοῖς καθαροῖς· τοῖς δὲ μεμιαμμένοις (5772) καὶ ἀπίστοις οὐδὲν καθαρόν, ἀλλὰ μεμίανται (5769) αὐτῶν καὶ νοῦς καὶ συνείδησις.
WH – παντα καθαρα τοις καθαροις τοις δε μεμιαμμενοις (5772) και απιστοις ουδεν καθαρον αλλα μεμιανται (5769) αυτων και ο νους και η συνειδησις
PES – ܟ݁ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܟ݂ܶܐ ܗ݈ܘ ܠܰܕ݂ܟ݂ܰܝܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܰܡܣܰܝܒ݂ܺܝܢ ܘܠܳܐ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܕ݂ܟ݂ܶܐ ܠܰܝܬ݁ ܠܗܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܡܣܰܝܰܒ݂ ܗ݈ܽܘ ܪܶܥܝܳܢܗܽܘܢ ܘܬ݂ܺܐܪܬ݁ܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile