Lectionary Calendar
Saturday, May 25th, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Titus 2:1,10

New American Standard Bible
Titus 2:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But {as for} you, proclaim the things which are fitting for sound doctrine.
NA26 – Σὺ δὲ λάλει (5720) πρέπει (5904) τῇ ὑγιαινούσῃ (5723) διδασκαλίᾳ.
WH – συ δε λαλει (5720) α πρεπει (5719) τη υγιαινουση (5723) διδασκαλια
PES – ܐܰܢ݈ܬ݁ ܕ݁ܶܝܢ ܡܰܠܶܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܝܳܐܶܐ ܠܝܽܘܠܦ݁ܳܢܳܐ ܚܠܺܝܡܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Titus 2:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – not stealing, but showing all good faith so that they will adorn the doctrine of God our Savior in every respect.
NA26 – μὴ νοσφιζομένους, (5734) ἀλλὰ πᾶσαν πίστιν ἐνδεικνυμένους (5734) ἀγαθήν, ἵνα τὴν διδασκαλίαν τὴν τοῦ σωτῆρος ἡμῶν θεοῦ κοσμῶσιν (5725) ἐν πᾶσιν.
WH – μη νοσφιζομενους (5734) αλλα πασαν πιστιν ενδεικνυμενους (5734) αγαθην ινα την διδασκαλιαν την του σωτηρος ημων θεου κοσμωσιν (5725) εν πασιν
PES – ܘܠܳܐ ܗܘܰܘ ܓ݁ܳܢܒ݁ܺܝܢ ܐܶܠܳܐ ܢܚܰܘܽܘܢ ܫܪܳܪܗܽܘܢ ܛܳܒ݂ܳܐ ܒ݁ܟ݂ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܢܨܰܒ݁ܬ݂ܽܘܢ ܒ݁ܟ݂ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ ܝܽܘܠܦ݁ܳܢܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܡܰܚܝܳܢܰܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile