Lectionary Calendar
Tuesday, June 18th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Titus 3:13

New American Standard Bible
Titus 3:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Diligently help Zenas the lawyer and Apollos on their way so that nothing is lacking for them.
NA26 – Ζηνᾶν τὸν νομικὸν καὶ Ἀπολλῶν σπουδαίως πρόπεμψον, (5657) ἵνα μηδὲν αὐτοῖς λείπῃ. (5725)
WH – ζηναν τον νομικον και απολλων σπουδαιως προπεμψον (5657) ινα μηδεν αυτοις λειπη (5725)
PES – ܥܰܠ ܙܺܢܰܐ ܕ݁ܶܝܢ ܣܳܦ݂ܪܳܐ ܘܥܰܠ ܐܰܦ݁ܳܠܳܘ ܢܶܬ݂ܒ݁ܛܶܠ ܠܳܟ݂ ܕ݁ܰܬ݂ܠܰܘܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܫܰܦ݁ܺܝܪ ܕ݁ܡܶܕ݁ܶܡ ܠܳܐ ܢܶܚܣܰܪ ܠܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile