Lectionary Calendar
Sunday, May 19th, 2024
Pentacost
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Titus 3:14

New American Standard Bible
Titus 3:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Our people must also learn to engage in good deeds to meet pressing needs, so that they will not be unfruitful.
NA26 – μανθανέτωσαν (5720) δὲ καὶ οἱ ἡμέτεροι καλῶν ἔργων προΐστασθαι (5733) εἰς τὰς ἀναγκαίας χρείας, ἵνα μὴ ὦσιν (5753) ἄκαρποι.
WH – μανθανετωσαν (5720) δε και οι ημετεροι καλων εργων προιστασθαι (5733) εις τας αναγκαιας χρειας ινα μη ωσιν (5725) ακαρποι
PES – ܘܢܺܐܠܦ݁ܽܘܢ ܐܳܦ݂ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܕ݂ܺܝܠܰܢ ܐܶܢܽܘܢ ܕ݁ܢܶܗܘܽܘܢ ܦ݁ܳܠܚܺܝܢ ܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ ܛܳܒ݂ܶܐ ܒ݁ܨܶܒ݂ܘܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܳܐܠܨܳܢ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܕ݁ܠܳܐ ܦ݁ܺܐܪܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile