Lectionary Calendar
Wednesday, April 24th, 2024
the Fourth Week after Easter
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 1:10-16

New American Standard Bible
1 Corinthians 1:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now I exhort you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that you all agree and that there be no divisions among you, but that you be made complete in the same mind and in the same judgment.
NA26 – Παρακαλῶ (5719) δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, διὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἵνα τὸ αὐτὸ λέγητε (5725) πάντες, καὶ μὴ (5753) ἐν ὑμῖν σχίσματα, ἦτε (5753) δὲ κατηρτισμένοι (5772) ἐν τῷ αὐτῷ νοῒ καὶ ἐν τῇ αὐτῇ γνώμῃ.
WH – παρακαλω (5719) δε υμας αδελφοι δια του ονοματος του κυριου ημων ιησου χριστου ινα το αυτο λεγητε (5725) παντες και μη η (5725) εν υμιν σχισματα ητε (5725) δε κατηρτισμενοι (5772) εν τω αυτω νοι και εν τη αυτη γνωμη
PES – ܒ݁ܳܥܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܐܰܚܰܝ ܒ݁ܰܫܡܶܗ ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܗܘܶܐ ܚܕ݂ܳܐ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܠܟ݂ܽܠܟ݂ܽܘܢ ܘܠܳܐ ܢܶܗܘܝܳܢ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܦ݁ܳܠܰܓ݂ܘܳܬ݂ܳܐ ܐܶܠܳܐ ܬ݁ܶܗܘܽܘܢ ܓ݁ܡܺܝܪܺܝܢ ܒ݁ܰܚܕ݂ܳܐ ܬ݁ܰܪܥܺܝܬ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܚܰܕ݂ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  
1 Corinthians 1:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For I have been informed concerning you, my brethren, by Chloe's {people,} that there are quarrels among you.
NA26 – ἐδηλώθη (5681) γάρ μοι περὶ ὑμῶν, ἀδελφοί μου, ὑπὸ τῶν Χλόης ὅτι ἔριδες ἐν ὑμῖν εἰσιν. (5748)
WH – εδηλωθη (5681) γαρ μοι περι υμων αδελφοι μου υπο των χλοης οτι εριδες εν υμιν εισιν (5719)
PES – ܫܠܰܚܘ ܠܺܝ ܓ݁ܶܝܪ ܥܠܰܝܟ݁ܽܘܢ ܐܰܚܰܝ ܡܶܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܟ݁ܠܳܐܶܐ ܕ݁ܚܶܪܝܳܢܶܐ ܐܺܝܬ݂ ܒ݁ܰܝܢܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  
1 Corinthians 1:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now I mean this, that each one of you is saying, ""I am of Paul," and ""I of Apollos," and ""I of Cephas," and ""I of Christ."
NA26 – λέγω (5719) δὲ τοῦτο, ὅτι ἕκαστος ὑμῶν λέγει, (5719) Ἐγὼ μέν εἰμι (5748) Παύλου, Ἐγὼ δὲ Ἀπολλῶ, Ἐγὼ δὲ Κηφᾶ, Ἐγὼ δὲ Χριστοῦ.
WH – λεγω (5719) δε τουτο οτι εκαστος υμων λεγει (5719) εγω μεν ειμι (5719) παυλου εγω δε απολλω εγω δε κηφα εγω δε χριστου
PES – ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܳܐܡܰܪ ܐܶܢܳܐ ܕ݁ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܐ݈ܢܳܐ ܘܺܐܝܬ݂ ܕ݁ܳܐܡܰܪ ܐܶܢܳܐ ܕ݁ܰܐܦ݁ܳܠܳܘ ܐ݈ܢܳܐ ܘܺܐܝܬ݂ ܕ݁ܳܐܡܰܪ ܐܶܢܳܐ ܕ݁ܟ݂ܺܐܦ݂ܳܐ ܐ݈ܢܳܐ ܘܺܐܝܬ݂ ܕ݁ܳܐܡܰܪ ܐܶܢܳܐ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐ݈ܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  
1 Corinthians 1:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Has Christ been divided? Paul was not crucified for you, was he? Or were you baptized in the name of Paul?
NA26 – μεμέρισται (5769) Χριστός; μὴ Παῦλος ἐσταυρώθη (5681) ὑπὲρ ὑμῶν, εἰς τὸ ὄνομα Παύλου ἐβαπτίσθητε; (5681)
WH – μεμερισται (5769) ο χριστος μη παυλος εσταυρωθη (5681) υπερ υμων η εις το ονομα παυλου εβαπτισθητε (5681)
PES – ܕ݁ܰܠܡܳܐ ܐܶܬ݂ܦ݁ܰܠܰܓ݂ ܠܶܗ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܘ ܠܡܳܐ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܐܶܙܕ݁ܩܶܦ݂ ܥܰܠ ܐܰܦ݁ܰܝܟ݁ܽܘܢ ܐܰܘ ܒ݁ܰܫܡܶܗ ܕ݁ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܥܡܰܕ݁ܬ݁ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  
1 Corinthians 1:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – I thank God that I baptized none of you except Crispus and Gaius,
NA26 – εὐχαριστῶ (5719) τῷ θεῷ ὅτι οὐδένα ὑμῶν ἐβάπτισα (5656) εἰ μὴ Κρίσπον καὶ Γάϊον,
WH – ευχαριστω (5719) [ | [τω θεω] ] οτι ουδενα υμων εβαπτισα (5656) ει μη κρισπον και γαιον
PES – ܡܰܘܕ݁ܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܠܰܐܠܳܗܝ ܕ݁ܰܠܐ݈ܢܳܫ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܠܳܐ ܐܰܥܡܕ݂ܶܬ݂ ܐܶܠܳܐ ܠܰܟ݁ܪܺܝܣܦ݁ܳܘܣ ܘܰܠܓ݂ܰܐܺܝܳܘܣ ܀
Lexical Parser:  
1 Corinthians 1:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – so that no one would say you were baptized in my name.
NA26 – ἵνα μή τις εἴπῃ (5632) ὅτι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα ἐβαπτίσθητε. (5681)
WH – ινα μη τις ειπη (5632) οτι εις το εμον ονομα εβαπτισθητε (5681)
PES – ܕ݁ܠܳܐ ܐ݈ܢܳܫ ܢܺܐܡܰܪ ܕ݁ܰܒ݂ܫܶܡܝ ܐܰܥܡܕ݂ܶܬ݂ ܀
Lexical Parser:  
1 Corinthians 1:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now I did baptize also the household of Stephanas; beyond that, I do not know whether I baptized any other.
NA26 – ἐβάπτισα (5656) δὲ καὶ τὸν Στεφανᾶ οἶκον· λοιπὸν οὐκ οἶδα (5758) εἴ τινα ἄλλον ἐβάπτισα. (5656)
WH – εβαπτισα (5656) δε και τον στεφανα οικον λοιπον ουκ οιδα (5758) ει τινα αλλον εβαπτισα (5656)
PES – ܐܰܥܡܕ݂ܶܬ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܦ݂ ܠܒ݂ܰܝܬ݁ܶܗ ܕ݁ܶܐܣܛܶܦ݂ܰܢܰܐ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐ݈ܢܳܐ ܐܶܢ ܠܐ݈ܢܳܫ ܐ݈ܚܪܺܝܢ ܐܰܥܡܕ݂ܶܬ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile